Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Wanneer kan een werkgever een werknemer terug zetten in functie wanneer deze niet naar behoren presteert?

En is het dan onder omstandigheden mogelijk het salaris van de werknemer te verlagen?

Het uitgangspunt is dat de arbeidsvoorwaarden van een werknemer niet eenzijdig gewijzigd kunnen worden.
Voor wijziging van de arbeidsvoorwaarden, dus ook een functiewijziging of een salarisverlaging, is overeenstemming nodig tussen werkgever en werknemer.
Onder omstandigheden heeft de werkgever echter wel de bevoegdheid tot een wijziging van een bepaalde arbeidsvoorwaarde en kan het van de werknemer worden verlangd dat hij met wijziging instemt.

Welke feiten en omstandigheden zijn nu van belang voor het oordeel van de rechter dat een werkgever tot een wijziging van een bepaalde arbeidsvoorwaarde mag overgaan?
In ieder geval deze:

 • De vraag of er sprake is van een eenzijdige wijziging van primaire dan wel secundaire arbeidsvoorwaarde.
  Een wijziging van een primaire arbeidsvoorwaarde, zoals functie of salaris, zal minder snel geoorloofd zijn dan wijziging van een secundaire arbeidsvoorwaarde.
  Het is voor de werkgever raadzaam om uitvoerig overleg te voeren met de betrokken werknemer over de voorgenomen wijziging en een overgangsregeling respectievelijk een afbouwregeling te treffen.
  Een werknemer die disfunctioneert, dient eerst op zijn disfunctioneren te zijn aangesproken alvorens tot het aanbieden van een lagere functie met een lager salaris wordt overgegaan.
  De werkgever dient de werknemer in de gelegenheid te stellen zich te verbeteren met adequate begeleiding en coaching/scholing.

 • Voorts is van belang of de vakorganisaties en/of de Ondernemingsraad hebben ingestemd met de voorgenomen eenzijdige wijziging.
  Ook dit kan een aanwijzing zijn dat de wijziging in ieder geval door een groter collectief wordt gedragen, maar ook niet meer dan dat. Immers, voor wijziging van de arbeidsvoorwaarde is nog steeds instemming van de individuele werknemer nodig. Een akkoord van de Ondernemingsraad werkt dus niet rechtstreeks door in de individuele arbeidsovereenkomst.

 • Is er sprake van interne of externe factoren bij de werkgever om tot wijziging over te gaan?
  Interne factoren zijn bijvoorbeeld bedrijfseconomische omstandigheden.
  Indien er sprake is van aantoonbaar slechte bedrijfseconomische omstandigheden bij een onderneming, die niet op een andere manier kunnen worden opgelost en eerdere maatregelen om te bezuinigen niets hebben opgeleverd zal een eenzijdige wijziging van bijvoorbeeld een collectieve (onkosten)vergoeding eerder geoorloofd zijn. Een externe factor is bijvoorbeeld een wetswijziging, die aanpassing van de arbeidsvoorwaarden rechtvaardigt.

Verdere informatie door een advocaat over arbeidsrecht

Voor verdere informatie over arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier