Advocaten bestuursrecht

De advocaten bestuursrecht zijn gespecialiseerd in zaken tegen overheden. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt in die zaken vaak het wettelijk kader. In de Awb is vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, beleid moet publiceren, bevoegdheden voor inspectie en welke sancties voor handhaving beschikbaar zijn.

De advocaten bestuursrecht adviseren en procederen onder meer over handhaving door de inspectie, dwangsom door de overheid en andere opgelegde sancties, onderzoek toezichthouder, al of niet meewerken aan onderzoek inspectie, intrekking of weigering van vergunningen, sluiting van een bedrijf, bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening. Bij het ondernemen van vastgoedprojecten, bijvoorbeeld de (her) ontwikkeling van bedrijventerreinen, monumentenvergunning, en woningbouwlocaties komt juridisch het nodige kijken: het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of het bewerkstelligen van een wijziging van het bestemmingsplan via de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). De advocaat maakt ook een zienswijze tegen voornemen  van besluit tot handhaving.

Onze bestuursrechtadvocaten kunnen u een inschatting geven van de kansen in een bezwaarschriftprocedure of beroepsprocedure, en procedure  hoger beroep Raad van State. In spoedeisende zaken kan de advocaat een voorlopige voorziening vorderen in kort geding. Dat kan noodzakelijk zijn indien een besluit van de overheid geschorst dient te worden omdat het nadelige gevolgen heeft voor de belanghebbende. Een voorlopige voorziening kan gevorderd worden bij de Afdeling Bestuursrecht van een rechtbank of hoger beroep bij de Raad van State, afhankelijk van de aard van het geschil.

Onze advocaten bestuursrecht geven u graag advies en staan u bij in procedures (zowel voor de bestuursrechter als voor de civiele rechter), onder meer in zaken betreffende:


Advocaat bestuursrecht

Voor verdere informatie door een advocaat bestuursrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

 

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier