Overeenkomst van aanneming van werk

Aanneming van werk is een van de mogelijke contractsvormen op grond waarvan een bouwwerk wordt gerealiseerd.

Aanneming van werk is in de wet geregeld in titel 12 van boek 7 BW (in de artikelen 7:750 – 7:669 BW).
In deze titel worden in feite de hoofdlijnen van rechten en verplichtingen tussen de aannemer en opdrachtgever beschreven.
Er zijn twee aparte afdelingen. De eerste afdeling ziet op algemene bepalingen en de tweede afdeling bevat bijzondere bepalingen voor de bouw van een woning in opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
De bepalingen in deze tweede afdeling bevat een aantal waarborgen voor de consument welke van dwingend recht. Hier kan dus niet in een overeenkomst van worden afgeweken, althans niet ten nadele van de consument.

Op de overeenkomst van aanneming van werk worden veelal standaardbepalingen, althans algemene voorwaarden, van toepassing verklaart. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV). Deze voorwaarden zijn in principe bedoeld voor situaties waarbij de aannemer bouwt naar een ontwerp dat hem door zijn opdrachtgever is opgedragen en waarbij veelal namens de opdrachtgever een deskundige, bijvoorbeeld een architect de directie over het werk voert. Voor een aannemer is het in dat geval ook van belang een opgesteld bestek goed te bestuderen, ook voor wat betreft afwijkingen van de UAV.
Tenzij daarvan is afgeweken is bij het van toepassing van de UAV ook de Raad van Arbitrage voor de Bouw (uitsluitend) bevoegd kennis te nemen indien er zich een geschil tussen opdrachtgever en aannemer voordoet. Er kan dan dus niet ten overstaan van bijvoorbeeld de rechtbank worden geprocedeerd. Degene die de procedure bij de Raad aanhangig maakt is gehouden een voorschot voor honorarium van de arbiters te betalen. De hoogte van het te betalen voorschot is afhankelijk van het belang van de zaak. Daarbij komt dat bij een procedure bij de Raad de (overwegend) verliezende partij het honorarium van de arbiters geheel dient te betalen, te vermeerderen met de redelijke kosten voor rechtsbijstand (advocaatkosten) van de overwegend in het gelijk gestelde partij.
Over het algemeen is procederen bij de Raad duurder dan bij de rechtbank, al heeft het ook zo zijn voordelen.

Met betrekking tot de bouw in opdracht van een consument zijn er ook diverse algemene bepalingen die van toepassing worden verklaard. Bij het aangaan van een zogenaamde koop- en aannemingsovereenkomsten wordt bijvoorbeeld vaak de GIW-garantie en waarborgregeling van toepassing verklaard. Deze voorwaarden zijn opgesteld door een aantal organisaties waarbij zowel naar de belangen van de aannemer als van de consument is gekeken.

Verdere informatie door een advocaat over bouwrecht

Voor verdere informatie over bouwrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier