Vergoeding voor goodwill bij einde huur

In artikel 7:308 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is een vergoeding van goodwill bij beëindiging van huur van zogenaamde detailhandelsruimte (winkelruimte) geregeld.

Dat artikel bepaalt dat indien de verhuurder van dergelijke bedrijfsruimte (niet zijnde kantoorruimte) voordeel geniet wanneer die ruimte na beëindiging van de huur wordt gebruikt voor een gelijksoortig bedrijf, de (onder)huurder aanspraak jegens de verhuurder heeft op een naar billijkheid te berekenen vergoeding.

Van belang is wel dat een recht op vergoeding aan de gewezen huurder alleen kan bestaan indien de huurovereenkomst is beëindigd als gevolg van opzegging door de verhuurder.
Is de huurovereenkomst in onderling overleg beëindigd of door de huurder opgezegd, dan komt aan de gewezen huur geen recht van vergoeding toe. De huurder die zelf de huur wenst te beëindigen en de goodwill vergoed wil krijgen, kan zijn bedrijf verkopen en indeplaatsstelling vorderen.

Voor de toepassing van artikel 7:308 BW komt niet in aanmerking voordeel dat voorvloeit uit de aard of de ligging van het pand of uit daarin aangebrachte veranderingen.
Het gaat om het gedeelte van de goodwill dat aan de ondernemersactiviteit van de gewezen huurder kan worden toegeschreven en de verhuurder een voordeel geeft dat deze niet zou hebben genoten als de bedrijfruimte niet voor de uitoefening van een soortgelijk bedrijf gebezigd zou zijn.
Een vergoeding kan niet (meer) worden toegekend, als de onroerende zaak voor de uitoefening van een gelijksoortig bedrijf wordt gebruikt nadat sinds het einde van de huurovereenkomst meer dan een jaar is verstreken, aldus lid 3 van het artikel.
Een eventueel voordeel wordt dan geacht te zijn verdwenen.
Na zoveel tijd is het immers zeer onwaarschijnlijk dat de nieuwe ondernemer nog voordeel zou genieten van de activiteiten van zijn voorganger.

Het is veelal verstandig om een zaak over goodwillvergoeding door een huurrechtspecialist te laten behandelen.

Verdere informatie door een advocaat over vastgoed, VvE en huurrecht

Voor verdere informatie over vastgoed, VvE en huurrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier