Huurperiode van bedrijfsruimte

Op grond van artikel 7:292 BW geldt voor een huurovereenkomst betreffende bedrijfsruimte een minimumduur van vijf jaar:

"1. De huurovereenkomst geldt voor vijf jaar of, als een langere bepaalde duur is overeengekomen, voor die langere duur.
2. De huurovereenkomst die voor vijf jaar geldt, wordt na het verstrijken daarvan van rechtswege met vijf jaar verlengd. De overeenkomst die is aangegaan voor een termijn die langer is dan vijf jaar maar korter dan tien jaar, wordt na het verstrijken van die termijn van rechtswege verlengd met een tweede termijn die zoveel korter is dan vijf jaar als de eerste termijn langer is dan vijf jaar."

Ook een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten geldt voor een periode van vijf jaar (waarbij de wettelijke periode van verlenging van toepassing is).
De wettelijke bescherming geldt niet als de duur van de overeenkomst twee jaar of korter luidt. De bepalingen in deze afdeling zijn van semi-dwingend recht.
Artikel 7:291 lid 1 BW bepaalt onder meer dat niet (altijd) ten nadele van de huurder mag worden afgeweken van de wettelijke bepalingen over de duur van de overeenkomst:

"1. Van de bepalingen van deze afdeling kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken.
2. Bedingen die ten nadele van de huurder afwijken van de bepalingen van deze afdeling, kunnen evenwel, behoudens wanneer het betreft een afwijking van artikel 307, niet op die grond worden vernietigd, indien zij zijn goedgekeurd door de rechter.
3. Ieder van de partijen kan een zodanige goedkeuring verzoeken. De goedkeuring wordt alleen gegeven indien het beding de rechten die de huurder aan deze afdeling ontleent, niet wezenlijk aantast of diens maatschappelijke positie in vergelijking met die van de verhuurder zodanig is dat hij de bescherming van de onderhavige afdeling in redelijkheid niet behoeft.
4. Het verzoek bevat, behalve de gronden waarop het berust, de tekst van de goed te keuren bedingen."

Het is veelal verstandig om de beoordeling van de duur van een huurovereenkomst aan een huuradvocaat voor te leggen.

Verdere informatie door een advocaat over vastgoed, VvE en huurrecht

Voor verdere informatie over vastgoed, VvE en huurrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier