Korte periode huur van bedrijfsruimte

Indien de huurovereenkomst betreffende bedrijfsruimte (onder artikel 7:290 BW genoemd) twee jaar of korter duurt, heeft dit consequenties voor de wettelijke bescherming van de positie van de huurder.

Als de huurovereenkomst na twee jaar wordt gecontinueerd, dan gelden de wettelijke bepalingen als vermeld in deze afdeling onverkort (artikel 7:301 lid 2 BW).
Artikel 7:301 van het Burgerlijk Wetboek luidt:

"1. De artikelen 291 tot en met 300 zijn niet van toepassing op een overeenkomst van twee jaar of korter.
2. Indien het gebruik, aangevangen krachtens een overeenkomst als bedoeld in lid 1, langer dan twee jaar heeft geduurd, geldt van rechtswege een overeenkomst op de tussen partijen overeengekomen voorwaarden, doch voor vijf jaar, waarop de reeds verstreken twee jaar in mindering komen. De artikelen van 291 tot en met 300 zijn op deze overeenkomst van toepassing.
3. Het in lid 2 bedoelde rechtsgevolg treedt niet in, indien partijen voor het verstrijken van de termijn van twee jaar een andere overeenkomst sluiten die onder artikel 292 lid 1 valt, dan wel een daarvan afwijkende overeenkomst, mits de in artikel 291 bedoelde goedkeuring is verzocht voor het verstrijken van de termijn van twee jaar.
4. Indien voor het verstrijken van deze termijn op de voet van artikel 291 goedkeuring van afwijkende bedingen is verzocht en de rechter dit verzoek afwijst, kan hij op verzoek van de verhuurder tevens bepalen dat de overeenkomst wordt beëindigd en het tijdstip van de ontruiming vaststellen. Deze vaststelling geldt als een veroordeling tot ontruiming tegen dat tijdstip."

Deze regeling is van toepassing als de verhuurder niet bereid is om voor een langere periode te verhuren, of wanneer de verhuurder een proefperiode wil overeenkomen.
Er kan een onduidelijke situatie ontstaan wanneer partijen niet uitdrukkelijk een bepaalde periode zijn overeengekomen.
Onder bepaalde omstandigheden kan worden betoogd dat de huurovereenkomst gesloten is voor een periode van 2 jaar of korter, zoals als bedoeld in artikel 7:301 BW.

Bijvoorbeeld: een door partijen aangegane huurovereenkomst van drie jaar geldt dus voor vijf jaar. Dit geldt eveneens als partijen de huurovereenkomst beëindigen en vervolgens voortzetten voor nogmaals een periode van twee jaar.

Het is veelal verstandig om de beoordeling van de duur van een huurovereenkomst aan een huuradvocaat voor te leggen.

Verdere informatie door een advocaat over vastgoed, VvE en huurrecht

Voor verdere informatie over vastgoed, VvE en huurrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier