Verlenging van rechtswege van huur van bedrijfsruimte

De periode van vijf jaar wordt van rechtswege (dus zonder dat van partijen nadere handelingen vereist zijn) verlengd met nog een periode van vijf jaar, tenzij de huurder of de verhuurder rechtsgeldig (dus met inachtneming van de wettelijke regeling over opzegging de huurovereenkomst) heeft opgezegd.

De wetgever heeft voor deze verlengingsperiode gekozen met het oog op de belangen van de huurder. De huurder heeft veelal belang bij continuïteit van bedrijfsvoering. De contractsduur van 10 jaar wordt nodig geacht met het oog op de door de huurder gedane investeringen.
Partijen kunnen wel een mogelijkheid van tussentijdse opzegging in het voordeel van de huurder opnemen. Het is in principe mogelijk om overeen te komen dat de huurder binnen de eerste termijn van vijf jaar (tegen het einde van die periode) gerechtigd is om de huur op te zeggen.

Artikel 7:292 BW luidt:

"1. De huurovereenkomst geldt voor vijf jaar of, als een langere bepaalde duur is overeengekomen, voor die langere duur.
2. De huurovereenkomst die voor vijf jaar geldt, wordt na het verstrijken daarvan van rechtswege met vijf jaar verlengd. De overeenkomst die is aangegaan voor een termijn die langer is dan vijf jaar maar korter dan tien jaar, wordt na het verstrijken van die termijn van rechtswege verlengd met een tweede termijn die zoveel korter is dan vijf jaar als de eerste termijn langer is dan vijf jaar."

Het is veelal verstandig om de beoordeling van de duur van een huurovereenkomst aan een huuradvocaat voor te leggen.

Verdere informatie door een advocaat over vastgoed, VvE en huurrecht

Voor verdere informatie over vastgoed, VvE en huurrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier