Algemene voorwaarden van Blenheim

1. Blenheim is een burgerlijke maatschap (toekomstig: "openbare vennootschap") , bestaande uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (“praktijkvennootschappen”). Een lijst van maten van Blenheim wordt op verzoek toegezonden.

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Blenheim, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Iedere aansprakelijkheid van Blenheim is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,-- of, indien het door Blenheim in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000,--. Niet alleen Blenheim, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens Blenheims opdrachtgever een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor de directies en aandeelhouders van de respectievelijke maten (praktijkvennootschappen), alsmede vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Blenheim hebben verlaten. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Blenheim indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

4. Blenheim zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van procureurs- en/of deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Blenheim is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Blenheim is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden) die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. De opdrachtgever vrijwaart Blenheim tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van onze kant.

6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Blenheim vast te stellen uurtarieven. Blenheim is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

7. Door Blenheim ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal daarenboven een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.

8. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen. Blenheim is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom).

9. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Blenheim is onderworpen aan Nederlands recht.

10. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier gedurende ten minste vijf jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie), waarna het Blenheim vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

11. Op de dienstverlening van Blenheim is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Blenheim, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Blenheim om zich (naar haar keuze) tot de gewone rechter te wenden indien de cliënt het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Nadere informatie over de Geschillenregeling is te raadplegen op http://www.blenheim.nl/nl/geschillen, en wordt op verzoek toegezonden. In geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, of indien enig geschil tussen partijen zich niet leent voor behandeling door de Geschillencommissie, of voortvloeit uit de behandeling c.q. de uitspraak van de Geschillencommissie wordt dat geschil in eerste instantie beslecht door de rechtbank Amsterdam,tenzij een andere rechtbank krachtens de wet is voorgeschreven, in welk geval Blenheim alsnog bevoegd is een procedure aanhangig te maken voor de voorgeschreven rechtbank.

12. Blenheim komt geen beroep toe op een beding in deze algemene voorwaarden voor zover het betreffende beding niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

13. In het geval dat er verschil is tussen de tekst van deze algemene voorwaarden in de Nederlandse en een vreemde taal, zal de Nederlandse tekst bepalend en bindend zijn.

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier