Klachten- en geschillenregeling

Wat te doen bij klachten over Blenheims dienstverlening?

Blenheim zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Mocht het desalniettemin voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening, dan geldt een Klachten- en Geschillenregeling.

Blenheims interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie, verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat bij Blenheim.
Mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan kunt u in geval van ontevredenheid contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Blenheim.
Klachten dienen uitsluitend in de Nederlandse taal gesteld te zijn, en worden ook uitsluitend in de Nederlandse taal behandeld.

Klachten die in een buitenlandse taal zijn opgesteld, kunnen niet in behandeling worden genomen. Momenteel is mr. Mark van Weeren Blenheims klachtenfunctionaris. Hij zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing van het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal hij schriftelijk aan u bevestigen. Mocht bedoeld overleg in uw ogen niet tot een voldoende bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer Blenheim niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie advocatuur

Op de dienstverlening van Blenheim is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en (of) de uitvoering van de dienstverlening van Blenheim, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Blenheim om zich (naar haar keuze) tot de gewone rechter te wenden indien de cliënt het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt.

Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter.

In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort.
Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.
Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Nadere informatie over de Geschillenregeling wordt op verzoek toegezonden.

Bevoegdheid rechter

In geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, of indien enig geschil tussen partijen zich niet leent voor behandeling door de Geschillencommissie, of voortvloeit uit de behandeling c.q. de uitspraak van de Geschillencommissie, wordt dat geschil in eerste instantie beslecht door de rechtbank Amsterdam, tenzij een andere rechtbank krachtens de wet is voorgeschreven, in welk geval Blenheim alsnog bevoegd is een procedure aanhangig te maken voor de voorgeschreven rechtbank.

Indiening klachten

De Geschillencommissie Advocatuur bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) te ‘s-Gravenhage. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van onze schriftelijke reactie indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Wellicht meent u dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om over dergelijke claims te oordelen tot een bedrag van maximaal 10.000,00 Euro.
Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur indien u de hoogte van een claim uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag van maximaal 10.000,00 Euro. U dient schriftelijk afstand te doen van enig vorderingsrecht ten aanzien van het meerdere.
Blenheim kan haar onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
Het secretariaat van de Geschillencommissie Advocatuur is te bereiken via:

Bezoekadres: Bordewijklaan 46 (2e etage), 2591 XR ‘s-Gravenhage
Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Telefoonnummer: 070 – 310 53 10