Wegtransport

Voor ondernemers in wegtransport is een advocaat van toegevoegde waarde. Dat komt vooral door uitgebreide regelgeving voor transporteurs. Een overvloed van (internationale) regelingen legt vele verplichtingen op. Het risico op overtredingen en aansprakelijkheid is daarmee groter geworden. De advocaat voor wegtransport is daarom een vaste waarde voor de transportondernemer.

Wegtransport

Voor ondernemers in wegtransport is een advocaat van toegevoegde waarde. Dat komt vooral door uitgebreide regelgeving voor transporteurs. Een overvloed van (internationale) regelingen legt vele verplichtingen op. Het risico op overtredingen en aansprakelijkheid is daarmee groter geworden. De advocaat voor wegtransport is daarom een vaste waarde voor de transportondernemer.

Vergunningprocedure NIWO

De vergunninginstantie voor wegtransport is NIWO. De NIWO verleent op grond van de Wet Wegvervoer Goederen de Eurovergunningen aan transportondernemingen die goederenvervoer over de weg doen. De NIWO toetst iedere 5 jaar of een transportbedrijf aan de in de wettelijke eisen voldoet: kredietwaardigheid, vakbekwaamheid. betrouwbaarheid en reële vestiging. Indien een wegtransporteur niet meer aan de vereisten voldoet kan een vergunning ingetrokken worden. NIWO verstrekt ook bestuurdersattesten voor niet EU-chauffeurs, CEMT-vergunningen, ritmachtigingen en geeft de NIWO TIR-carnets af.

Tegen ieder besluit van NIWO waar het transportbedrijf het niet mee eens is, zoals een weigering van een vergunning, schorsing, ongeschiktheidsverklaring of intrekking, kan binnen 6 weken bezwaar aangetekend worden. Daarna staat ook beroep open bij de rechtbank. De hoogste rechter die over besluiten van de NIWO oordeelt is College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Over de procedures betreffende NIWO-besluiten is hier meer te lezen.

Eisen betrouwbaarheid en Bibob-toetsing

Indien de wegvervoerder of de vervoersmanager de grenswaarde van het aantal toegerekende strafpunten heeft overschreden volgt een onderzoek naar betrouwbaarheid. Een besluit van NIWO over verlies van betrouwbaarheid van een wegtransportbedrijf mag niet onevenredig zijn.  Verlies van betrouwbaarheid van de vervoersmanager is een onevenredig strenge sanctie indien de vervoersmanager kan aantonen dat:

  • op gezag van de vervoerder of een derde druk werd gezet om aanwijzingen of instructies te geven, of na te laten, die hebben geleid tot het begaan van de overtredingen; of
  • naar aanleiding van de eerder onherroepelijk geworden overtredingen structurele maatregelen zijn genomen om de naleving van de regelgeving te bevorderen; of
  • een vervoerder door eigen solistisch handelen, dat indruist tegen het bestendig bedrijfsbeleid, als enige verantwoordelijk kan worden gehouden voor het begaan of doen begaan van een of meer overtredingen.

NIWO moet het ILT advies controleren en vaststellen of het onderzoek van ILT zorgvuldig is uitgevoerd. NIWO zal in beginsel een besluit nemen conform de conclusie van het ILT-adviesrapport, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om daarvan af te wijken of indien er bijvoorbeeld nieuwe feiten en omstandigheden zijn die tot een ander oordeel zouden moeten leiden. Bij de NIWO-vergunning voor wegtransport vindt ook een Bibob toetsing plaats, zowel bij de aanvraag maar ook nadat de vergunning al is verleend kan een Bibob-onderzoek gedaan worden. Een reeds verleende vergunning voor wegtransport kan na een nieuwe Bibob toetsing leiden tot intrekking van de vergunning voor beroepsvervoer. Voorbeelden daarvan lees je hier.

Overtredingen wegtransport en Erru-register

In het Erru-register wordt per 1 april 2021 iedere overtreding van een vervoerder in Europa geregistreerd met strafpunten. Indien de grenswaarde van het aantal strafpunten in het Erru-register is bereikt dan kan NIWO verlies van betrouwbaarheid van het transportbedrijf vaststellen en tot intrekking van de vergunning voor wegtransport overgaan. Er zijn 3 categorieën overtredingen die afhankelijk van de ernst  van de overtreding 1 tot 9 strafpunten opleveren. De grenswaarde van het aantal strafpunten voor een transportbedrijf is afhankelijk van de omvang van de activiteiten van het transportbedrijf. Een transporteur dient zelf te controleren of de grenswaarde voor zijn bedrijf correct is vastgesteld. Indien de grenswaarde  in het Erru-register wordt overtreden dan geeft inspectie ILT een advies aan vergunningsinstantie NIWO over een sanctie. Overschrijding van de grenswaarde kan leiden tot het verlies van betrouwbaarheid van het transportbedrijf of de transportmanager. Bij het verlies van betrouwbaarheid kan de NIWO de communautaire vergunning schorsen of intrekken (art. 11 lid 1 Beleidsregel). NIWO kan de communautaire vergunning wegtransport schorsen voor ten hoogste zes maanden. Er kan bezwaar gemaakt worden tegen het besluit tot intrekking van de vergunning en ook een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de bestuursrechter. Over het Europese Erru-register lees je hier meer.

Handhaving door ILT

ILT is toezichthouder op naleving van o.m. regelgeving voor wegtransport. Het Bureau Bestuurlijke Boete van de ILT kan een boete opleggen indien bij wegtransport sprake is van een overtreding. De ILT inspectie zal eerst onderzoek doen of regelgeving wordt nageleefd.  ILT inspectie zal informatie verzamelen als er verdenking is van een overtreding.  Er kan ook schriftelijk om informatie gevraagd worden. Ook kan een inspectie in het transportbedrijf plaatsvinden en voertuigen kunnen en route gecontroleerd worden. Nadat ILT de nodige gegevens heeft verzameld zal doorgaans een boeterapport opgesteld worden. Dat boeterapport moet aan de overtreder toegestuurd worden en daar kan de transporteur ook om vragen. Het boeterapport moet altijd kritisch nagezien worden op fouten en onjuist aannames. De bestuurlijke boete wordt niet direct opgelegd; eerst zal een voornemen tot een boete gestuurd worden en daar kan de betrokkene een zienswijze tegen indienen. Het is raadzaam dat altijd te doen, en een advocaat kan de zienswijze opstellen. Indien ondanks de zienswijze toch de boete wordt opgelegd dan kan een advocaat assisteren bij de bezwaar- en beroepsprocedure. Een bezwaarschrift  tegen het boetebesluit van ILT heeft geen schorsende werking tenzij dit uit het boetebesluit blijkt.

Indien ILT weigert het boetebesluit op te schorten tijdens de procedure dan kan een verzoek tot een voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter. Indien een ingediend bezwaar wordt afgewezen door ILT en het transportbedrijf is het daar niet mee eens, dan kan beroep aangetekend bij de rechtbank. Tegen een uitspraak van de rechtbank over de boete kan hoger beroep ingesteld worden bij de Raad van State. Lees hier meer over handhaving door ILT.

Vervoersovereenkomst en aansprakelijkheid

Vervoersbedrijven zijn gebonden aan allerhande verplichtingen in het kader van de vervoersovereenkomst. Er kleven veel risico’s aan wegtransport. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen te nemen. De vervoerscondities of algemene voorwaarden van het transportbedrijf dienen altijd van toepassing verklaard te worden. In de algemene voorwaarden en/of vervoerscondities dient een aansprakelijkheidsbeperking (exoneratie) opgenomen te zijn. Daarnaast dient de transporteur verzekerd te zijn voor schade.

In beginsel worden schade zaken daarom afgehandeld tussen verzekeraars. Als dat niet lukt is een advocaat degene die de transporteur kan bijstaan indien deze aansprakelijk wordt gesteld. Ook bij problemen met de verzekeraar. Zeker als een contractpartij voordeel probeert te halen uit een schadekwestie is het zinvol tijdig advies te vragen van een advocaat. Een advocaat kan assisteren bij het up to date houden van uw vervoerscontracten, bij algemene voorwaarden, een aansprakelijkstelling, ketenaansprakelijkheid, verzekeringskwesties, e.d.. Wij denken graag mee met ondernemers. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Blenheim adviseert transportbedrijven bij hun dagelijks werk. Het team bestuursrecht en wegtransport is standby voor u.

Wilt u meer weten over wegtransport?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.