Agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst tussen een principaal en een handelsagent, waarin is bepaald dat de handelsagent bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de principaal en derden bemiddeling verleend. De handelsagent kan eventueel overeenkomsten met derden op naam en voor rekening van de principaal sluiten, zonder ondergeschikt te zijn aan de principaal.

De inhoud een agentuurovereenkomst

De wet stelt grenzen aan de vrijheid die partijen hebben om een agentuurovereenkomst aan te gaan. Deze wettelijke bepalingen zijn vooral in het leven geroepen ter bescherming van de handelsagent. Het schenden van deze dwingendrechtelijke bepalingen kan ervoor zorgen dat de overeenkomst nietig of vernietigbaar is. Enkele bepalingen die voortvloeien uit de wet betreffen:

  • Recht op provisie. De handelsagent heeft recht op provisie voor de overeenkomsten die gedurende de looptijd van de agentuurovereenkomst tot stand zijn gekomen. De wet kent ook een bepaling die het recht op provisie na het einde van de agentuurovereenkomst regelt;
  • Schadevergoeding bij onregelmatige opzegging. In de wet is bepaald dat bij het beëindigen van de agentuurovereenkomst er mogelijk een verplichting ontstaat tot de betaling van een schadevergoeding aan de handelsagent;
  • Concurrentiebeding. Een concurrentiebeding is slechts geldig voor zover het op schrift is gesteld en het betrekking heeft op het soort goederen of diensten waarvan de handelsagent de vertegenwoordiging had;
  • Ontbinding door de kantonrechter. Verschillende omstandigheden maken de ontbinding door de kantonrechter mogelijk. Op grond van deze omstandigheden is ieder der partijen bevoegd de kantonrechter te verzoeken de agentuurovereenkomst te ontbinden.

De verplichtingen van een principaal 

In de wet is bepaald dat de principaal alles moet doen wat in de gegeven omstandigheden van zijn kant nodig is om de handelsagent in staat te stellen zijn werkzaamheden te verrichten. Daarnaast vloeit uit de wet voort dat de principaal:

  • Het nodige documentatiemateriaal over de goederen en diensten waarvoor de handelsagent bemiddelt, ter beschikking stelt aan de principaal;
  • Alle inlichtingen verschaft aan de handelsagent die nodig zijn voor de uitvoering van de agentuurovereenkomst;
  • De handelsagent onverwijld waarschuwt, indien hij voorziet dat in een uitgesproken geringere mate dan de handelsagent mocht verwachten, overeenkomsten mogen worden afgesloten;
  • De handelsagent binnen een redelijke termijn op de hoogte stelt van zijn aanvaarding of weigering of de niet-uitvoering van een door de handelsagent gesloten overeenkomst.
Viotta Law - Mergers

Het opzeggen van een agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd gesloten. In de agentuurovereenkomst kan voorts worden bepaald dat tussentijdse opzegging mogelijk is. Indien tussentijdse opzegging mogelijk is, is ieder der partijen bevoegd haar te doen eindigen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingstermijn. Wanneer de agentuurovereenkomst geen opzeggingstermijnen inhoudt, geldt een opzeggingstermijn van ten minste vier maanden.

Klantenvergoeding bij opzeggen

Ongeacht het recht om schadevergoeding te vorderen, heeft de handelsagent bij het einde van de agentuurovereenkomst recht op een klantenvergoeding (of goodwillvergoeding). Het bedrag van de klantenvergoeding hangt af van de duur van de overeenkomst. Indien de overeenkomst ten minste vijf jaren heeft geduurd, is de klantenvergoeding ten hoogste de beloning van één jaar, berekend naar het gemiddelde van de laatste vijf jaren. Indien de overeenkomst korter heeft geduurd, wordt het bedrag berekend naar het gemiddelde van de gehele vergoeding.

Hulp nodig bij een agentuurovereenkomst? Blenheim staat u bij!

Heeft u hulp nodig bij het opstellen, beëindigen of laten controleren van een agentuurovereenkomst? De advocaten van Blenheim helpen u graag verder!

Wilt u meer weten over een agentuurovereenkomst?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.