Distributieovereenkomst

In een distributieovereenkomst worden afspraken vastgelegd over de samenwerking tussen een leverancier en een distributeur. De distributeur koopt de goederen van de leverancier op eigen titel, en verkoopt ze vervolgens voor eigen rekening en op eigen risico door.

Voorwaarden van een distributieovereenkomst 

Een distributieovereenkomst is een raamovereenkomst die wordt gesloten voor bepaalde tijd. Partijen verplichten zich onder een distributieovereenkomst tot een voortdurende prestatie of een reeks van prestaties over een langere tijd. Er zijn geen specifiek op de distributieovereenkomst toepasselijke wettelijke bepalingen. Derhalve wordt teruggevallen op de algemene bepalingen uit het verbintenissenrecht.

De inhoud van een distributieovereenkomst

In een distributieovereenkomst staan doorgaans afspraken over de duur van de overeenkomst en de exclusiviteit ten aanzien van een distributeur in een bepaald gebied om de goederen te verkopen. Verder wordt er in ieder geval bepaald welke producten er worden geleverd en de voorwaarden waaronder die worden geleverd. Bepalingen die daarnaast vaak in een distributieovereenkomst worden opgenomen, zijn:

  • Eigendomsvoorbehoud van geleverde goederen;
  • Een verbod aan de distributeur om aan niet-erkende eindgebruikers te verkopen;
  • Afspraken over inkoopprijzen;
  • Een geheimhoudingsplicht over gevoelige bedrijfsinformatie;
  • Afspraken over de verkoop van concurrerende goederen door de distributeur;
  • Een regeling over de beëindiging van de overeenkomst;
  • Afspraken over specifieke etikettering en/of specificaties van de goederen.
Viotta Law - Mergers

Opzeggen distributieovereenkomst 

Een distributieovereenkomst is een duurovereenkomst die zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd kan worden aangegaan. Indien de distributieovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan de overeenkomst in de regel worden opgezegd. Doorgaans bevat de distributieovereenkomst zonder einddatum een beding dat opzegging regelt. Te allen tijde brengen de eisen van redelijkheid en billijkheid mee dat er een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging moet bestaan. Uit dezelfde eisen kan voortvloeien dat er bij de opzegging een redelijke termijn in acht moet worden genomen.

Een distributieovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, is in de regel niet tussentijds opzegbaar. Uit de wet kan een opzegmogelijkheid volgen. Daarnaast kan de overeenkomst een beding bevatten die (de voorwaarden voor) opzegging regelt. Volgens vaste rechtspraak dient er in ieder geval een redelijke opzegtermijn in acht te worden genomen. Wat een redelijke termijn is hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Tijdens de opzegtermijn dient de distributeur in de gelegenheid te worden gesteld om de gebruikelijke orders te plaatsen, zodat hij zijn schade kan beperken. Het kan voorts in de rede liggen om een schadevergoeding aan de distributeur te betalen.

Hulp bij een distributieovereenkomst? Blenheim staat u bij!

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een distributieovereenkomst of heeft u andere vragen over een distributieovereenkomst? De advocaten van Blenheim zijn zeer ervaren met het verbintenissenrecht en distributieovereenkomsten, en helpen u graag verder!

Wilt u meer weten over een distributieovereenkomst?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.