Financieringsovereenkomst

U wilt uw onderneming laten groeien. Bijvoorbeeld door de aanschaf van een nieuw bedrijfspand waarmee de productiecapaciteit kan worden vergroot. Of u wenst extra personeel aan te nemen om in te kunnen zetten bij het volbrengen van (externe) opdrachten. Een strategische overname zou bovendien schaalvoordelen kunnen opleveren. Echter, de financiële middelen hiertoe ontbreken. Een financieringsovereenkomst kan dan uitkomst bieden.

Breng uw financiële situatie in kaart en bepaal de gewenste kredietverstrekker

Alvorens u op zoek gaat naar financiering, is het van belang een grondige analyse te maken van (de financiële positie van) uw onderneming. Zodoende bent u in staat vast te stellen welke vorm van financiering het beste bij uw specifieke situatie past. In uw zoektocht naar financiering, wilt u uw bedrijf immers zo goed mogelijk presenteren en tegelijkertijd een realistisch beeld schetsen. Vervolgens dient u vast te stellen van welke partij(en) de financiering wenst te ontvangen. Er zijn verschillende aanbieders van financieringscontracten. Naast banken valt hierbij te denken aan private equity fondsen of angel investors. Dergelijke kredietverstrekkers komen doorgaans met complexe financieringsvoorwaarden op de proppen.

De inhoud van de financieringsovereenkomst

Enkele voorwaarden van (veel voorkomende) bedingen in financieringsovereenkomsten, zijn:

  • Opschortende voorwaarden: de kredietverstrekker wil – voordat zij (een gedeelte van de) financiering verstrekt – zeker weten dat bepaalde zaken op orde zijn. Bijvoorbeeld dat alle benodigde vergunningen voor de bouw van het bedrijfspand zijn verkregen;
  • Doorlopende verplichtingen: gedurende de looptijd van de financiering mag het kredietrisico niet wijzigen. Daarom verlangt de kredietverstrekker dat de kredietnemer zich verplicht tot het nalaten van handelingen waardoor het kredietrisico kan worden verhoogd.
  • Garanties en verklaringen: de kredietnemer verklaard over diens feitelijke omstandigheden. Bijvoorbeeld dat er geen gerechtelijke procedures lopen. De kredietnemer staat ervoor in (garandeert) dat deze verklaringen juist zijn en dat daarmee de feitelijke situatie gelijk is aan de wenselijke situatie waarop de kredietverstrekker haar financiering heeft gebaseerd.
  • Aansprakelijkheid: in aanvulling op de aanspraak tot terugbetaling van de financiering, kan de kredietverstrekker verlangen dat groepsmaatschappijen van de kredietnemer kunnen worden aangesproken tot terugbetaling, om derhalve haar verhaalsmogelijkheden te vergroten.
  • Opeisingsgronden: als de kredietnemer de afspraken uit de financieringsovereenkomst niet (tijdig) nakomt, of een omstandigheid zich voordoet die zodanig afwijkt van de wenselijke situatie waarop de kredietverstrekker haar financiering heeft gebaseerd en waardoor het kredietrisico onacceptabel wordt, dan mag de kredietverstrekker de financiering opeisen.
Viotta Law - Mergers

U bent gebaat bij een gebalanceerde risicoverdeling

Uit het voorgaande blijkt dat veel bepalingen in een financieringsovereenkomst zien op het verminderen van het kredietrisico van de kredietverstrekker. Anders gezegd wenst kredietgever het financiële risico zo veel mogelijk bij kredietnemer te leggen. Indien de kredietgever het krediet opeist, kan dit dan ook verregaande consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van kredietnemer. In bepaalde gevallen kan dit zelfs leiden tot aansprakelijkheidsstelling van de bestuurders van kredietnemer. Het is dan ook van groot belang om een gebalanceerde risicoverdeling uit te onderhandelen en in de financieringsovereenkomst vast te leggen.

De specialisten van Blenheim hebben veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van financieringsovereenkomsten. Zij hebben daarbij niet alleen oog voor uw financieringsbehoefte, maar ook voor de vorm en de termijn waarbinnen de financiering wordt verstrekt, alsmede de voorwaarden die aan de financiering verbonden zijn zoals als de wijze van aflossen (ook bij veranderende omstandigheden) en eventuele tegenprestaties (te verstrekken garanties).

Hulp bij een financieringsovereenkomst? Schakel Blenheim in.

De advocaten van Blenheim hebben jarenlang ervaring opgedaan bij internationale kantoren en in het bedrijfsleven in Nederland en het buitenland op het gebied van (het ophalen van) financieringen en de daarbij horende vennootschappelijke aspecten. Naast het adviseren van gevestigde ondernemingen in binnen- en buitenland, richt Blenheim zich op het adviseren van start-ups en investeerders in startende ondernemingen.

Door de gespecialiseerde advocaten van Blenheim te betrekken bij het financieringsproces, bent u verzekerd van onze expertise waardoor u een gebalanceerde financieringsovereenkomst kunt afsluiten. Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.

Wilt u meer weten over een financieringsovereenkomst?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.