Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de ene partij (de opdrachtnemer) tegen betaling een opdracht uitvoert voor de andere partij (de opdrachtgever). De overeenkomst van opdracht staat specifiek beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Hierin is bepaald dat de opdrachtnemer zich aan de opdrachtgever verbindt, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst. De werkzaamheden worden uitdrukkelijk niet verricht in loondienst.

Inhoud overeenkomst van opdracht

Afhankelijk van de opdracht en de aard van de werkzaamheden zijn er specifieke voorwaarden, die per overeenkomst van opdracht verschillen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de gegevens van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer
 • expliciete vermelding dat het om een overeenkomst van opdracht gaat
 • precieze omschrijving van de werkzaamheden
 • looptijd of duur van de opdracht
 • prijs van de werkzaamheden
 • betalingsvoorwaarden
 • aansprakelijkheid
 • opzegging van de overeenkomst

De aard en omschrijving van de werkzaamheden

Het is van groot belang om in de overeenkomst van opdracht zo specifiek mogelijk te omschrijven welke werkzaamheden de opdrachtnemer zal verrichten en tegen welk tarief. De werkzaamheden dienen uit iets anders te bestaan dan:

 1. het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard;
 2. het bewaren van zaken;
 3. het uitgeven van werken; of
 4. het (doen) vervoeren van personen of zaken.

In dergelijke gevallen is sprake van een andersoortige overeenkomst – respectievelijk een aannemingsovereenkomst, bewaarnemingsovereenkomst, uitgeefovereenkomst dan wel een vervoersovereenkomst – waar andere regels voor gelden.

De wijze waarop de opdrachtnemer uitvoering dient te geven aan de opdracht

De opdrachtnemer heeft, naast fiscale voordelen, een ruimere mate van vrijheid dan een werknemer in loondienst. Zo kan de opdrachtnemer in principe zelf bepalen hoe hij de opdracht uitvoert. Wel dient hij zich te als goed opdrachtnemer te gedragen en rust op hem een informatieplicht jegens de opdrachtgever. Tenzij de opdracht is verleend met het oog op zijn persoon (denk aan een beroepsbeoefenaar), kan de opdrachtnemer de opdracht door anderen laten uitvoeren.

De opdrachtnemer dient voorts gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen van de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht. Is de opdrachtnemer hier niet toe bereid, maar houdt de opdrachtgever hem niettemin aan de aanwijzingen, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst onder voorwaarden opzeggen.

Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht een vergoeding te betalen aan de opdrachtnemer. Indien de hoogte van de vergoeding niet in de overeenkomst is bepaald, is de opdrachtgever een redelijk loon verschuldigd. Voor zover de onkosten verbonden aan de opdracht niet in het loon zijn verdisconteerd, moet de opdrachtgever deze aan de opdrachtnemer vergoeden. Voorts is een opdrachtgever in bepaalde gevallen aansprakelijk voor schade die de opdrachtnemer lijdt door een zogeheten aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar. Anders gezegd betreft dit schade die niet behoort tot de normale risico’s van de opdrachtnemer. Het verdient aanbeveling om in de overeenkomst afspraken te maken over de aansprakelijkheid.

Opzegging overeenkomst van opdracht

De opdrachtgever kan de overeenkomst van opdracht te allen tijde opzeggen. Wel geldt dat bij tussentijdse opzegging de opdrachtnemer recht heeft op een redelijk loon. Voor de opdrachtnemer ligt dit anders. Slechts indien er sprake is van gewichtige redenen, de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en deze niet door volbrenging eindigt kan de opdrachtnemer de overeenkomst opzeggen. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd, kan niet tussentijds worden opgezegd door de opdrachtnemer.

Vragen over of hulp bij een overeenkomst van opdracht? Blenheim staat u bij!

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een overeenkomst van opdracht of heeft u advies nodig over een vaststellingsovereenkomst? Voert de opdrachtnemer de opdracht niet (naar behoren) uit of betaalt uw opdrachtgever niet? De advocaten van Blenheim zijn zeer ervaren met (procederen over) overeenkomsten van opdracht, en helpen u graag verder!

Hulp nodig bij een overeenkomst van opdracht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.