Vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst (veelal afgekort als een “VSO”) maken partijen bindende afspraken ter voorkoming of ter beëindiging van een geschil. Vaak wordt een VSO gesloten na schikkingsonderhandelingen, al dan niet tijdens een mondelinge behandeling (zitting) in een gerechtelijke procedure. Het komt erop neer dat in een vaststellingsovereenkomst de rechten en plichten vastgelegd worden die in een schikking zijn afgesproken. Onder omstandigheden kan een vaststellingsovereenkomst worden vernietigd of worden ontbonden.

Inhoud vaststellingsovereenkomst

Gezien de in Nederland geldende contractsvrijheid genieten partijen een ruime mate van vrijheid bij het contracten. In een vaststellingsovereenkomst kunnen derhalve allerlei afspraken worden opgenomen die bijdragen aan het voorkomen of beëindigen van onzekerheid of een geschil. Bepalingen die veelal in een vaststellingsovereenkomst worden opgenomen, zijn:

  • Een geheimhoudingsplicht over gevoelige bedrijfsinformatie;
  • Een concurrentie- en/of relatiebeding;
  • Een bedenktermijn;
  • Een beëindigingsgrond;
  • Finale kwijting.

Opstellen vaststellingsovereenkomst: duidelijkheid als hoeksteen

Door afspraken omtrent voormelde onderdelen duidelijk op papier te zetten, kan een gerechtelijke procedure worden voorkomen. Het komt voor dat één van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Een zorgvuldig opgestelde vaststellingsovereenkomst kan er in dat geval voor zorgen dat een gerechtelijke procedure eenvoudig wordt afgedaan.

Vaststellingsovereenkomst ook bindend bij strijd met dwingend recht

De wet bevat een aantal regels ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst. Uitgangspunt is dat een vaststellingsovereenkomst zelfs geldig is als de overeenkomst in strijd mocht blijken met dwingend recht. Alleen wanneer de vaststelling daarnaast ook naar inhoud of strekking in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde kan de vaststellingsovereenkomst worden vernietigd.

Ontbinding vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst strekt ter beëindiging van een geschil en dient zekerheid te bieden over de tussen de partijen geldende rechtstoestand. Hierdoor zijn de mogelijkheden tot vernietiging van de overeenkomst zeer beperkt. Voorts kan in de overeenkomst de mogelijkheid tot ontbinding worden uitgesloten.

Niet-nakoming van de vaststellingsovereenkomst levert doorgaans voldoende grond op voor ontbinding. Als een partij bijvoorbeeld een in de VSO opgenomen geheimhoudingsbeding schendt, dan is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Een ander voorbeeld is schending van een in de vaststellingsovereenkomst opgenomen betalingsregeling. In dat geval heeft de schuldeiser het recht de vaststellingsovereenkomst en de daarin opgenomen betalingsregeling te ontbinden en betaling van het gehele bedrag ineens te vorderen.

Vernietiging vaststellingsovereenkomst

In bepaalde gevallen moet de vaststellingsovereenkomst door de rechter worden vernietigd. Dit is het geval als de ontbinding gevolgen heeft voor een op grond van de vaststellingsovereenkomst aan een partij opgedragen (rechterlijke of arbitrale) beslissing.

Hulp nodig bij een vaststellingsovereenkomst?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.