22 mei 2013

Aansprakelijkheid beslaglegger

Categorie: Beslagrecht

Door beslag kan aansprakelijkheid ontstaan. beslaglegging is dus voor eigen risico van de beslaglegger. Nu de beslaglegger in deze zaak bij het hof Arnhem-Leeuwarden wel een substantiële vordering had op zijn debiteur, heeft de beslaglegger alleen onrechtmatig gehandeld, indien hij door het leggen van beslag misbruik van recht heeft gemaakt. Bij het antwoord op de vraag of bij beslaglegging sprake is van misbruik van recht, wordt het volgende in aanmerking genomen:

(a) beslaglegger heeft haar vordering op geïntimeerde oorspronkelijk gebaseerd op de onjuiste feitelijke grondslag dat zij op 5 juli 2007 tweemaal een bedrag van EUR 15.370,87 heeft betaald;

(b) beslaglegger heeft deze onjuiste grondslag onderbouwd met een “bankafschrift” waarop de beide betalingen zijn weergegeven. Het staat vast dat dit bankafschrift niet correct is. Het feit dat appellante een bankafschrift heeft verstrekt dat onjuiste informatie bevat, komt voor rekening en risico van appellante;

(c) de partijen hebben in de periode voorafgaand aan 5 juli 2007 talloze transacties plaatsgevonden, zoals ook volgt uit de overgelegde betalingsoverzichten die meerdere pagina’s bevatten en niet gemakkelijk zijn te doorgronden;

(d) Het is gelet op de onder a tot en met c vermelde omstandigheden niet verwonderlijk dat geïntimeerde zich in de discussie met appellante op het standpunt stelde dat geen sprake was van een onterechte dubbele betaling.

Onvoldoende grond beslag: opheffing beslag en aansprakelijkheid

De beslaglegger baseerde zich voor deze stelling op een ondeugdelijke motivering en zette de wederpartij met het verstrekken van een onjuist bankafschrift op het verkeerde been. Het lag dan ook voor de hand dat geïntimeerde op basis van de door de beslaglegger verstrekte informatie de beweerdelijke claim van appellante zou onderzoeken.

Dat geïntimeerde bij dat onderzoek niet, binnen de haar door appellante gestelde termijn, tot de juiste conclusie kwam dat van een dubbele betaling op de opgegeven bankrekening weliswaar geen sprake was, maar dat wel dubbel was betaald op de G-rekening, valt haar gelet op de niet eenvoudig te doorgronden financiële verhouding van partijen niet euvel te duiden;

(e) de vordering waarvoor appellante beslag heeft gelegd, was ten tijde van de beslaglegging ongeveer drie jaar oud en was door appellante een maand voor de beslaglegging voor het eerst aan de orde gesteld bij geïntimeerde.

Onderzoeksplicht voor grond beslaglegging

De slotsom is dat de beslaglegger (appellante in hoger beroep) zonder een zorgvuldige voorbereiding en zonder de andere partij in staat te stellen de gegrondheid van de vordering te beoordelen beslag heeft gelegd. Appellante heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit volgt dat zij ter handhaving van haar rechten genoodzaakt was al op korte termijn en zonder de wederpartij de mogelijkheid te bieden een nader onderzoek te doen naar de deugdelijkheid van de grondslag van haar vordering, beslag te leggen. Daarmee is volgens de rechter lichtvaardig beslag gelegd en aldus misbruik gemaakt van de bevoegdheid beslag te leggen. Appellante heeft dan ook op die grond onrechtmatig gehandeld.

Voor meer informatie over het beslaglegging en executie kunt u geheel brijblijvend contact opnemen met de beslagadvocaat Blenheim Advocaten.