Praktijkgebieden

Dat vraagt om advocaten die zich inleven in hun klanten en eropuit zijn om dat probleem zo snel mogelijk van tafel te krijgen. Om daarvoor, als het moet, net even iets verder te gaan.

Aanbestedingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Een advocaat aansprakelijkheidsrecht staat klanten bij die te maken hebben met aansprakelijkheid. Zowel om schadevergoeding te vorderen als om verweer te voeren tegen aansprakelijkstelling.

Arbeidsrecht

Onze arbeidsrecht-advocaten staan vooral ondernemingen bij, maar daarnaast treden zij ook op voor werknemers. De arbeidsrecht-specialisten houden zich bezig met het adviseren en procederen over een reeks van onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht.

Arbitrage

Arbitrage is een middel voor geschillenbeslechting waarmee particuliere partijen geschillen kunnen beslechten zonder toevlucht te nemen tot gerechtelijke procedures. Het is een consensuele procedure waarbij partijen overeenkomen dat een geschil wordt behandeld door een onafhankelijk tribunaal van arbiters, die de bevoegdheid hebben om een bindende uitspraak te doen over de kwestie. Arbitrage wordt doorgaans gebruikt voor commerciële geschillen en biedt partijen een afdwingbaar, efficiënt en vertrouwelijk alternatief voor gerechtelijke procedures.

Bedrijfsovername

Het is belangrijk dat de koop of verkoop van uw bedrijf wordt begeleid door advocaten die veel ervaring hebben in aan- en verkooptransacties. Blenheim advocaten adviseert gemiddeld bij circa 30 aan- en verkooptransacties per jaar en bij een gelijk aantal participaties en/of investeringen.

Bestuursrecht

Een advocaat bestuursrecht is gespecialiseerd in zaken tegen de overheid. Bestuursrecht gaat over besluiten, vergunningen, handhaving en andere maatregelen van de overheid waar geschillen uit voort kunnen vloeien. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt in die zaken het wettelijk kader voor rechtsbescherming.

Contractenrecht

Contractenrecht is de bron van de overeenkomsten die dagelijks worden gesloten. Een advocaat contractenrecht kent de ins en outs van de wetgeving en rechtspraak over contracten. Een excellent contract moet het uitgangspunt zijn. Een gespecialiseerde advocaat contractenrecht van Blenheim staat voor u klaar.

Corporate litigation

In de afgelopen jaren is Blenheim Advocaten gegroeid tot een grote speler op het gebied van de corporate litigation. Onze corporate litigation advocaten zijn betrokken bij bijna 10% van de enquête verzoeken die in 2019 zijn ingediend. Blenheim is dus belangrijke speler op dat gebied.

Financieel recht

De snel veranderende wereld van de financiële markten brengt veel uitdagingen met zich mee. Ondernemingen en financiële instellingen worden de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met complexe (inter)nationale wet- en regelgeving.

German Desk

De Duitstalige advocaten van Blenheim geven juridisch advies in binnen- en buitenland, met een bijzondere focus op het adviseren van Duitse bedrijven en hun Nederlandse dochterondernemingen of zakenpartners.

Handelsrecht

Bij handelsrecht assisteert een advocaat bij commerciële contracten en procedures daarover. De advocaten van Blenheim adviseren en procederen binnen het brede spectrum van internationale handel.

Hospitality Desk

De advocaten van Blenheim assisteren en adviseren o.m. hotel- en horecaondernemers, organisatoren van evenementen, facility serviceverleners en leisure- en recreatiebedrijven bij hun bedrijfsvoering.

Huurrecht

De advocaat huurrecht adviseert en procedeert over huur van bedrijfsruimte en woonruimte. Hij is de specialist voor huurcontracten.

In de media

Intellectueel eigendomsrecht

Het intellectuele eigendomsrecht regelt de rechten van de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, uitvinding, merknaam, muziekstuk of literair werk. Intellectueel Eigendomsrecht is een verzamelnaam voor verschillende hieraan gerelateerde rechtsgebieden.

International Desk

In het internationale zakenleven speel het recht een steeds belangrijker rol. Blenheim heeft een team internationaal geschoolde advocaten en ook buitenlands advocaten om haar klanten bij te staan.

Ondernemingsrecht

De gespecialiseerde ondernemingsrecht advocaten hebben jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het ondernemingsrecht en bij het begeleiden van bedrijfsovernames. Klanten waarderen ons als een ondernemend team van specialisten, met kennis van de branche, die een no-nonsense aanpak hanteren, waarin naast juridische topkwaliteit, creativiteit en maatwerk voorop staan..

Privacyrecht

Blenheim is zich ervan bewust dat in een samenleving waarin digitalisering en data alsmaar belangrijker worden en technologische ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen, je als kantoor met een vooruitstrevende visie deze ontwikkelen op de voet moet volgen.

Procesrecht

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures: bodemprocedures, kort gedingen, hoger beroep en arbitrage. Een procesrecht advocaat van Blenheim staat u graag bij om juridische geschillen te voorkomen, en als er geschillen zijn ontstaan, deze met alle nodige juridische middelen te beslechten.

Subsidierecht

Blenheim adviseert en procedeert over subsidies. Subsidie wordt als voorschot uitgekeerd en de vaststelling van het definitieve bedrag volgt later. Als het subsidiebedrag lager of nihil is dan is het van belang de reden daarvan goed te onderzoeken. Subsidies zijn vaak schaarse rechten en dat betekent dat sommige kandidaten buiten de boot vallen. Niet altijd terecht.

Vastgoedrecht

Onroerend goed (vastgoed) is een specialisatie van Blenheim. Al vele jaren staan de vastgoedadvocaten van Blenheim klanten bij over de diverse aspecten van vastgoed.

Verdragenrecht

Verdragen spelen een belangrijke rol in de internationale handel. Denk bijvoorbeeld aan het Weens Koopverdrag en diverse Europese verdragen. Bij het internationaal zakendoen, is kennis van de juridische aspecten van het internationaal handelen essentieel. Blenheim begeleidt klanten bij internationale transacties en procedures.