Algemene voorwaarden

 1. Blenheim Advocaten B.V. “Blenheim” is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Blenheim stelt zich de uitoefening van de advocatuur en verrichten van aanverwante werkzaamheden ten doel. Blenheim houdt kantoor in Amsterdam.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Blenheim, zulks (uitsluitend) onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Opdrachten aan Blenheim leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Aan Blenheim verbonden personen zijn geen opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Blenheim verbonden persoon zal worden uitgevoerd. Onder “aan Blenheim verbonden personen” worden in deze algemene voorwaarden begrepen: iedere huidige of voormalige directe of indirecte ondergeschikte, (ingeleende) werknemer, adviseur, bestuurder, verbonden aan Blenheim. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg-, aanvullende of nieuwe opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Door het verstrekken van een opdracht aan Blenheim doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar recht om aan Blenheim verbonden personen aansprakelijk te stellen uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad die verband houdt met (de uitvoering van) de aan Blenheim verstrekte opdracht.
 4. Blenheim is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade tot een bedrag van € 10.000.000 per aanspraak, met een maximum van tweemaal het verzekerde bedrag voor in enig verzekeringsjaar bij de verzekeraar ingediende aanspraken. Indien het te verzekeren belang van de opdrachtgever het verzekerde bedrag overstijgt dan zal Blenheim zich op schriftelijk verzoek inspannen om voor rekening van opdrachtgever een hogere verzekeringsdekking af te sluiten.
 5. Behoudens voor zover rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Blenheim beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijke bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000 of, indien het door Blenheim in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000.
 6. Niet alleen Blenheim, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever door Blenheim zijn ingeschakeld, waaronder in ieder geval wordt begrepen alle aan Blenheim verbonden personen, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens Blenheims opdrachtgever een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor de directies en aandeelhouders van Blenheim met inbegrip van alle rechtsopvolgers onder algemene titel, alsmede vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Blenheim hebben verlaten.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Blenheim indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter of bij de Geschillencommissie Advocatuur aanhangig is gemaakt.
 8. Blenheim kan uitsluitend geacht worden lopende verjaringstermijnen en vervaltermijnen te stuiten indien en voor zover Blenheim en de opdrachtgever dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen in de overeenkomst van opdracht.
 9. Blenheim is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Blenheim zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Blenheim is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. Blenheim is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden) die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen (mede) namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart Blenheim tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Blenheim.
 10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Blenheim vast te stellen uurtarieven. Blenheim is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Door Blenheim ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal daarenboven een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.
 11. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen. Blenheim is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom, dan wel op zodanig lager percentage als dwingendrechtelijk mocht zijn voorgeschreven). Blenheim verzendt haar facturen digitaal. Opdrachtgever wordt geacht het digitaal ontvangen van facturen te hebben geaccepteerd. De gegevens uit het gedigitaliseerde boekhoud- en factureersysteem van Blenheim gelden tussen partijen als bewijs van verzending van de betreffende factuur.
 12. Bij gebreke van het schriftelijk melden van bezwaren tegen een declaratie binnen 30 dagen na ontvangst daarvan, wordt de opdrachtgever geacht de declaratie, alsmede de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden en registratie te hebben geaccepteerd.
 13. Blenheim en Stichting Beheer Derdengelden Blenheim kunnen in het kader van de uitvoering van een opdracht gelden van de opdrachtgever of van een derde onder zich houden. Blenheim sluit, mede ten behoeve van de eventueel betrokken Stichting Beheer Derdengelden Blenheim, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van het niet nakomen van verplichtingen van de bank die met het houden van die gelden is belast, alsmede iedere aansprakelijkheid voor schade die door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste betalingsinstructies van opdrachtgever.
 14. Blenheim zal uitsluitend geacht worden te adviseren met betrekking tot het Nederlandse recht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 15. Onder meer wegens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Blenheim in sommige gevallen verplicht om de identiteit van de opdrachtgever en zijn vertegenwoordigers vast te stellen en eventuele ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. De opdrachtgever is zich bewust van deze wettelijke verplichting.
 16. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, worden na beëindiging van de opdracht de tot het dossier behorende relevante correspondentie, overeenkomsten, pandaktes, registratiebewijzen en (proces)stukken (waaronder ook vonnissen en andere uitspraken), voor zover deze niet na afsluiting van het dossier (al dan niet op verzoek) aan de opdrachtgever worden afgegeven, gedurende vijf jaar door Blenheim bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie), waarna het Blenheim vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen, tenzij Blenheim en de opdrachtgever schriftelijk expliciet anders zijn overeengekomen. Gedurende de bewaartermijn kunnen door de opdrachtgever dossierstukken worden verkregen tegen vergoeding van de aan het lichten van het dossier verbonden kosten.
 17. Op de dienstverlening van Blenheim is de Kantoorklachtenregeling Blenheim en de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en (of) de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Blenheim om zich (naar haar keuze) tot de gewone rechter te wenden indien de opdrachtgever het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd bij de Geschillencommissie Advocatuur aanhangig heeft gemaakt.
  Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever (consument), dan beslist de Geschillencommissie Advocatuur bij wege van bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door Blenheim wendt tot de gewone rechter. Indien de particuliere opdrachtgever de betaling van de dienst waarover het geschil gaat, geheel of gedeeltelijk achterwege heeft gelaten, dient de particuliere opdrachtgever het nog openstaande declaratiebedrag exclusief rente en kosten bij de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken te deponeren. Doet hij dit niet, dan is op het incassogeschil arbitrage als bedoeld in afdeling 3 van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in een arbitrageregeling. Nadere informatie over de Geschillenregeling is te raadplegen op onze website, en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
 18. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Blenheim is exclusief onderworpen aan Nederlands recht. In geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, of indien enig geschil tussen partijen zich niet leent voor behandeling door de Geschillencommissie Advocatuur, of voortvloeit uit de behandeling c.q. de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur wordt dat geschil in eerste instantie uitsluitend beslecht door de rechtbank Amsterdam. De rechtbank Amsterdam is in eerste instantie exclusief bevoegd, ook in geval van kort geding of enige vergelijkbare voorlopige voorzieningenprocedure, ten aanzien van geschillen die voortvloeien uit of in verband met de opdrachtrelatie. In het geval de opdrachtgever buiten de Europese Unie is gevestigd, is – uitsluitend naar keuze van Blenheim – ook de rechtbank bevoegd van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.
 19. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, terwijl de overige voorwaarden in stand blijven. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.
 20. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse, een Engelse en een Duitse versie. In het geval dat er verschil is tussen deze algemene voorwaarden in de Nederlandse en (of) de Engelse en (of) Duitse taal, is de Nederlandse tekst bepalend en bindend.

Deze algemene voorwaarden zijn op 21 februari 2020 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam onder nummer 20.29.