Vergunningen

Intrekking of weigering van een vergunning heeft vaak verstrekkende gevolgen. Daar probeert de advocaat bestuursrecht van Blenheim iets tegen te doen. Tegen een besluit van de gemeente, een ministerie of ander bestuursorgaan kan een bezwaarschrift ingediend worden, soms ook een zienswijze, en kan ook beroep ingesteld worden bij de bestuursrechter.

Begeleiding advocaat bij besluit over vergunning

Het is zinvol een bestuursrecht advocaat in te schakelen al u zelf niet gewend bent te procederen. Dat hoeft niet, u mag het ook zelf bij de bestuursrechter procederen. Realiseer wel dat aan het bestuursrecht een wetboek ten grondslag ligt en vaak ook bijzondere weten. De Algemene Wet Bestuursrecht is de ‘grondwet’ voor alle handelingen van bestuursorganen. De advocaat bestuursrecht kent die wet goed en kan daaraan gronden ontlenen om bezwaar en beroep in te stellen. Bestuursrecht advocaat Mark van Weeren van Blenheim is specialist in vergunningen. Hij schreef onder meer het boek ‘De strijd om schaarse vergunningen’.

Bezwaar en beroep tegen besluit over vergunning

Een besluit over een vergunningen kan onterecht zijn, indien er geen of onvoldoende wettelijke grondslag is. Ook kan het besluit in strijd is met een beginsel van behoorlijk bestuur als het besluit onvoldoende zorgvuldig is en onvoldoende gemotiveerd of onevenredig is. Ook kan een besluit van een bestuursorgaan buiten de bevoegdheid van het bestuursorgaan liggen. Of een procedurefout is gemaakt. Ook kan een besluit in strijd zijn met een van de grondrechten van het EVRM of een EU-richtlijn. Kortom; de bestuursrecht advocaat zoekt naar de gebreken die aan het besluit kleven om zijn cliënt te beschermen tegen onterechte overheidsbesluiten.

Regels voor aanvraag van een vergunning

Voor sommige activiteiten is vergunning nodig. En gelukkig is daar niet vaak een advocaat bij nodig. Afhankelijk van de activiteit zijn er wettelijke regels voor het aanvragen en behouden van een vergunning. Algemene regels voor vergunningen staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De algemene regels uit de Awb gelden naast de specifieke regelgeving uit de Dienstenwet ook voor dienstenvergunningen, zeg maar alle economische activiteiten. Via een vergunningstelsel kan een bestuursorgaan (gemeente, Ministerie, toezichthouder, etc.) activiteiten of handelingen reguleren die zonder de vergunning niet zijn toegestaan. Er moet wel een dwingende reden van algemeen belang zijn voor een vergunningstelsel. Zoals bijvoorbeeld een kansspelvergunning voor gokactiviteiten, voor het aanbieden van betaaldiensten in cryptovaluta, Euro-vergunning voor wegtransport, e.d.

Procedure voor aanvraag van een vergunning: vergunningstelsel

Een vergunningstelsel wordt gehanteerd als voor het verrichten van de activiteiten of handelingen het geven van algemene normen niet volstaat, maar van geval tot geval de toelaatbaarheid moet worden beoordeeld. Vaak worden aan een vergunning voorschriften verbonden om de vergunde activiteiten of handelingen nader te reguleren. Een vergunning moet worden onderscheiden van een vrijstelling, ontheffing, gedogen e.d. Het resultaat kan wel hetzelfde zijn; de activiteit waar het om gaat wordt geoorloofd of niet, en er worden regels gesteld. Daar is de overheid gelet op de Dienstenrichtlijn echter niet volledig vrij in.

Besluit vergunning ofwel beschikking

Een vergunning wordt verleend door middel van een besluit van een bestuursorgaan ofwel een begunstigende beschikking (art. 1.3 Awb) met daarin omschreven de activiteiten of handelingen die een bestuursorgaan toestaat, en die zonder deze beschikking niet zijn toegestaan. De termen besluit en beschikking worden in de praktijk van vergunningen door elkaar gebruikt. Het gaat om de schriftelijke toestemming van de bevoegde instantie voor de vergunde activiteit. Om de vergunning te kunnen krijgen is een aanvraag nodig (art. 4:1 Awb). Een te verlenen vergunning naar aanleiding van de aanvraag is een beschikking op aanvraag (art. 4:2 Awb). Bij weigering van de vergunning wordt ons tem bestuursrecht vaak gebeld of daar iets aan is te doen. Blenheim maakt dan een analysen van de zaak en geeft een inschatting van de kansen in een bezwaar en/of beroepsprocedure over het vergunningbesluit.

Aanvraag voor zakelijke vergunning: Dienstenrichtlijn en Dienstenwet van toepassing

Specifiek voor vergunning voor diensten (horeca, evenementen, gokactiviteiten, e.d.) is vanuit de Europese Unie (EU) een richtlijn opgesteld: de Dienstenrichtlijn. De Dienstenrichtlijn heeft als doel het eenvoudiger maken voor dienstverleners om zich in een andere EU-lidstaat te vestigen of daar diensten aan te bieden. Om dat te bereiken moet belemmerende regelgeving verdwijnen en moeten administratieve lasten en hoge kosten voor dienstverleners worden weggenomen. Daarom mogen sinds 2010 alleen eisen en vergunningstelsels voor diensten worden gehanteerd die gerechtvaardigd kunnen worden op grond van dwingende redenen van algemeen belang en die noodzakelijk en redelijk zijn. Die richtlijn is in Nederland overgenomen in de Dienstenwet. Aangezien de overheid de regels uit deze wetgeving vaak niet goed toepast zal een advocaat bestuursrecht de overheid hierop kunne aanspreken.

Vergunning en Bibobprocedure

Na de aanvraag van een vergunning kan de vergunninginstantie een Bibob-onderzoek doen. De aanvrager zal dan een uitgebreid Bibob-formulier ingevuld worden. Blenheim assisteert aanvragers en vergunninghouder bij het doorlopen van de Bibob-procedure. Een Bibob-vragenformulier dient naar waarheid ingevuld te worden. De informatie uit het Bibob vragenformulier wordt gebruikt om de integriteit van de aanvrager te controleren. De informatie welke wordt gevraagd, heeft voornamelijk betrekking op de betrokkenheid van de personen bij de onderneming, de financiering van de onderneming, de zeggenschap en dergelijke. Voor diepgaander Bibob-onderzoek kan door de vergunninginstantie ook het Landelijk Bureau Bibob ingeschakeld worden. Een Bibob advies kan  leiden tot weigering of intrekking van een vergunning. In dat geval ontvangt de betrokken een voornemen tot dat besluit waartegen een zienswijze ingediend kan worden. Blenheim kan de zienwijze opstellen en bezwaar en beroep instellen tegen een definitief besluit over de vergunning.

Wilt u meer weten over vergunningen?

 

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.