Corporate litigation

In de afgelopen jaren is Blenheim Advocaten gegroeid tot een grote speler op het gebied van de corporate litigation. Onze corporate litigation advocaten zijn betrokken bij bijna 10% van de enquête verzoeken die in 2019 zijn ingediend. Blenheim is dus belangrijke speler op dat gebied.

Corporate litigation

In onze corporate litigation praktijk komen voornamelijk complexe ondernemingsrechtelijke vraagstukken aan de orde. Het betreft dan meestal ingrijpende verschillen van inzicht tussen bestuurders onderling of van bestuurders met (leden van) de Raad van Commissarissen of met een of meer aandeelhouders. Alle deze juridische verhoudingen kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de Ondernemingskamer in Amsterdam. Blenheim Advocaten heeft een corporate litigation praktijk opgebouwd die met name daarop is ingesteld.

Over de ondermingskamer

De Ondernemingskamer behandelt specifieke aspecten van het ondernemingsrecht. Het enquêterecht is daar wel de bekendste van. Op initiatief van aandeelhouders, directeuren of commissarissen kan de Ondernemingskamer het beleid van de onderneming toetsen. Vervolgens kan na onderzoek geconstateerd worden dat er sprake is van wanbeleid. Belangrijker is echter thans geworden de mogelijkheid die de Ondernemingskamer heeft maatregelen te treffen. Die maatregelen kwalificeren eigenlijk als een soort spoedingreep. Dat kennen we ook van het kort geding. Met name het kunnen opleggen van die maatregelen is voor veel advocaten reden om daarom de Ondernemingskamer naar het beleid als geheel te laten kijken. De maatregelen die voorafgaand aan het onderzoek kunnen worden opgelegd zijn onder meer schorsing bestuurders, benoeming andere bestuurders of commissaris, niet-uitvoerend bestuurder of toezichthouder, wijziging van de statuten of ontbinding van de rechtspersoon en tot slot benoeming beheerder van de aandelen.

Regelmatig wordt Blenheim Advocaten gevraagd om directeuren, raden van bestuur, commissarissen en aandeelhouders bij te staan in geschillen tegen andere organen van de vennootschap. Daarbij staat uiteraard voorop dat er eerst getracht moet worden om een minnelijke regeling te treffen, zodanig dat het belang van de vennootschap daar het meeste mee is gediend. Bij Ondernemingskamer zaken is het belang van de vennootschap, en dus niet het belang van een van de andere betrokkenen, leidend voor de te verwachten beslissing.

Procederen bij de ondernemingskamer

Het komt echter regelmatig voor dat de verhoudingen tussen betrokkenen muurvast zitten en dat een oplossing alleen door hogerhand kan worden opgelegd, en dat in het belang van de vennootschap. In dat geval heeft u een advocaat nodig die weet hoe er geprocedeerd moet worden bij de Ondernemingskamer en wat daar zoal nog te halen valt. Procederen bij de Ondernemingskamer is een echte specialisatie die met name opgedaan wordt met praktische ervaring, kortom, vaak in de rechtszaal staan. De advocaten van Blenheim Advocaten hebben die ervaring en kunnen uw belangen bij de Ondernemingskamer dan ook behartigen als geen ander. Doordat Blenheim zoveel van dit soort zaken doet en heeft gedaan is er een grote hoeveelheid kennis aanwezig om uw zaak tot een goed einde te brengen.

In de afgelopen jaren is Blenheim Advocaten dan ook een steeds prominentere rol gaan spelen op het gebied van Ondernemingskamerzaken. Inmiddels is zij bijna bij 10% van alle enquêteprocedures betrokken, en dat wil zeggen direct of indirect. Blenheim Advocaten heeft dus een grote expertise op dat gebied en kan u met raad en daad bijstaan bij al uw vragen.

Voor wie is deze expertise dus van belang:

 1. Voor bestuurders van vennootschappen;
 2. Voor aandeelhouders van vennootschappen, met name in de zogenaamde ‘50/50-verhouding’;
 3. Raden van commissarissen of individuele commissarissen;
 4. Andere belanghebbenden.

Bevoegdheden ondernemingskamer

De Ondernemingskamer te Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen van de volgende zaken:

 • Verzoeken tot het instellen van een enquête en tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen, verzoeken tot het vaststellen van wanbeleid en tot het treffen van voorzieningen (enquêteprocedure, artt. 2:344 t/m 2:359 BW)
 • Vorderingen tot inrichting van de jaarstukken overeenkomstig rechterlijk bevel (jaarrekeningprocedure, artt. 2:447, 448 BW)
 • Vorderingen tot overdracht van aandelen door minderheidsaandeelhouders (uitkoopprocedure, art. 2:92a/2:201a BW)
 • Hoger beroep van een vonnis van een rechtbank in een geschillenregeling (art. 2:336 BW)
 • Hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen kapitaalvermindering (artt. 2:100 lid 3/2:209 lid 3 BW, 997 Rv.)
 • Hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen fusie (artt. 2:316 lid 2 BW, 997 Rv.)
 • Hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen splitsing (artt. 2:334l BW, 997 Rv.)
 • Hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid in verband met het intrekken van een 2:403 BW verklaring (artt. 2:404 lid 5 BW, 997 Rv.)
 • Verzoeken tot ongegrondverklaring van een bezwaar tegen benoeming lid raad van commissarissen (art. 2:268 lid 9 BW)
 • Verzoeken (aan de voorzitter van de Ondernemingskamer) als bedoeld in art. 2:328 lid 3 BW, in geval van fusie van N.V.’s
 • Verzoeken (aan de voorzitter van de Ondernemingskamer) als bedoeld in art. 2:334aa BW, in geval van splitsing van N.V.’s
 • Beroep van een ondernemingsraad tegen een adviesplichtig besluit van een ondernemer en verzoeken tot het treffen van voorlopige voorzieningen (art. 26 WOR)
 • Verzoeken tot naleving van de Wet op de Europese Ondernemingsraden (art. 5 WEOR)
 • Beroep van een deelnemersraad tegen een adviesplichtig besluit van een pensioenfonds en verzoeken tot het treffen van voorzieningen (art. 217 PW)
 • Verzoeken van de Pensioen- & Verzekeringskamer tot het aanstellen van een bewindvoerder over een pensioenfonds of een spaarfonds (art. 23m PSW)
 • Verzoek van de Minister tot vaststelling schadeloosstelling bij onteigening (art. 6:8-10 Wft)
 • Beroep tegen de uitspraak van de geschillencommissie WMS (art.36 lid 1 WMS)
 • Verzoeken op grond van art. 33 Woningwet tot schorsing of ontslag van een commissaris of raad van toezicht

Speciale expertise bij Blenheim

Doordat Blenheim Advocaten een enorme expertise heeft ontwikkeld, kan zij de kosten van een procedure goed inschatten en kan zij tegen redelijke prijzen een enquêteprocedure starten. Voor een hoop advocaten geldt nog steeds dat als een zaak onbekend is, de kosten navenant stijgen. Bij Blenheim is de enquêteprocedure, het opstellen van verzoekschriften en andere bij de Ondernemingskamer gerelateerde procedures aan de orde van de dag.

Indien u vragen heeft over het vorengaande, kunt u zich wenden tot Jeroen Latour via jeroenlatour@blenheim.nl of bel direct via +31 20 521 0100.

Jeroen Latour

Wilt u meer weten over corporate litigation?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.