Privacybeleid Blenheim

Blenheim Advocaten vindt de bescherming van uw privacygegevens van belang. Graag informeren wij u over uw privacybeleid.

Voor wie geldt dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor de volgende personen:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers van onze website;
 • ontvangers van e-mails van Blenheim Advocaten; en
 • alle andere personen van wie Blenheim Advocaten persoonsgegevens verwerkt.

Categorieën van persoonsgegevens

Blenheim Advocaten verwerkt persoonsgegevens. Dat zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat zijn onder meer de navolgende gegevens:

 • gegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat;
 • gegevens die op (online) contactformulieren zijn ingevuld;
 • gegevens over uw surfgedrag op onze website;
 • het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte apparatuur.
 • gegevens die wij verkregen hebben via openbare platforms, zoals de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Doel van gebruik persoonsgegevens

Blenheim Advocaten gebruikt uw persoonsgegeven voor de navolgende doeleinden:

 • Voor behandeling van uw zaak en voor het declareren van de verleende diensten;
 • Voor de nakoming van wettelijke verplichtingen zoals fiscale verplichtingen en de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
 • Voor het onderhouden van contact met u zodat u bijvoorbeeld uitgenodigd kunt worden voor bepaalde evenementen;
 • Voor het verrichten van een conflict of interest check.

Rechtsgrond van verwerking persoonsgegevens

Blenheim Advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende (rechts)gronden:

 • op basis van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals voornoemd;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang van Blenheim Advocaten om persoonsgegevens te verwerken. Dat maakt geen onevenredige inbreuk op uw privacy nu diverse beveiligings- en organisatorische maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw gegevens;
 • u heeft toestemming verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van uw toestemming.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld?

De aan Blenheim Advocaten verbonden personen kunnen uw persoonsgegevens ontvangen. Tevens maakt Blenheim Advocaten gebruik van diverse ICT ondersteunende bedrijven die in opdracht van en op instructie van Blenheim Advocaten werken. Dergelijke bedrijven hebben met Blenheim Advocaten verwerkersovereenkomsten gesloten.

Blenheim Advocaten verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan andere derden. Wel kan Blenheim Advocaten, uitsluitend voor zover noodzakelijk voor haar juridische dienstverlening, uw persoonsgegevens doorgeven aan partijen in derde landen, buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld bij het procederen tegen een (internationale) wederpartij of bij het sluiten van een (internationale) overeenkomst. Wanneer Blenheim Advocaten overgaat tot het delen van uw persoonsgegevens aan partijen in een land buiten de EER, zal Blenheim Advocaten controleren of er in dat derde land een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd en u daarover informeren.

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden je persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, andere partijen of personen of autoriteiten.

Termijn van bewaring van persoonsgegevens

Blenheim Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Op basis van wettelijke verplichtingen bewaart Blenheim Advocaten:

 • gegevens met betrekking tot uw zaak: twintig jaar na het afsluiten van een dossier;
 • administratieve gegevens (waaronder de financiële administratie): zeven jaar na het afsluiten van een dossier.

Vragen/ klachten

Blenheim Advocaten verneemt graag uw eventuele vragen of klachten over het privacybeleid. Dat kan per brief, e-mail of telefonisch.

Per brief
Blenheim Advocaten
Westerdoksdijk 40
1013 AE AMSTERDAM

Per e-mail
mail@blenheim.nl

Per telefoon
T: +31 (0)20 – 52 10 100

U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Rechten

U heeft diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft een recht van inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van ons gebruik van uw gegevens, het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat laatste houdt in dat u kunt vragen of uw gegevens in een machineleesbaar en interoperabel formaat aan u of aan een andere partij verstrekt kunnen worden.

Voor de uitoefening van voornoemde rechten kunt u ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken.

Wijzigingen

Blenheim Advocaten houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.