Bestuursrecht

Een advocaat bestuursrecht is gespecialiseerd in zaken tegen de overheid. Bestuursrecht gaat over besluiten, vergunningen, handhaving en andere maatregelen van de overheid waar geschillen uit voort kunnen vloeien. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt in die zaken het wettelijk kader voor rechtsbescherming.

Procedures tegen de overheid

De advocaten bestuursrecht adviseren en procederen onder meer over handhaving door de inspectie, dwangsom of bestuurlijke boete opgelegd door de overheid en andere sancties intrekking of weigering van vergunningen, sluiting van een bedrijf, bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening. Bij vastgoedprojecten, zoals bij de (her) ontwikkeling van vastgoed, monumentenvergunning, en woningbouwlocaties komt juridisch het nodige kijken: het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of het bewerkstelligen van een wijziging van het bestemmingsplan via de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Begeleiding vanuit een juridische invalshoek wordt door onze klanten als waardevol ervaren.

Een bestuursrechtelijke procedure voeren

Onze bestuursrechtadvocaten geven u een inschatting geven van de kansen in een bezwaarschriftprocedure of beroepsprocedure, en procedure hoger beroep Raad van State. In spoedeisende zaken kan de advocaat een voorlopige voorziening vorderen in kort geding. Dat kan noodzakelijk zijn indien een besluit van de overheid geschorst dient te worden omdat het nadelige gevolgen heeft voor de belanghebbende. Een voorlopige voorziening kan gevorderd worden bij de Afdeling Bestuursrecht van een rechtbank of hoger beroep bij de Raad van State, afhankelijk van de aard van het geschil.

 

Wilt u meer weten over bestuursrecht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.