Procesrecht

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures: bodemprocedures, kort gedingen, hoger beroep en arbitrage. Een procesrecht advocaat van Blenheim staat u graag bij om juridische geschillen te voorkomen, en als er geschillen zijn ontstaan, deze met alle nodige juridische middelen te beslechten.

De advocaat procesrecht

Procederen is de core business van advocaten. Als het nodig stappen is wij voor u naar de rechter om uw recht te halen. Voor de diverse rechtsgebieden heeft Blenheim advocaten de gespecialiseerd zijn in procedures bij de burgerlijke rechter. Dan kan het gaan over aansprakelijkheid, schadevergoeding, nakoming of ontbinding van contracten, geschillen met verzekeraars of bijvoorbeeld verklaring van recht over geschilpunten tussen partijen. Daarnaast is de procesadvocaat ook gespecialiseerd in beslaglegging, het verhalen van schade en internationale procedures. Tot het werk van de procesrecht advocaat hoort ook het voeren van schikkingsonderhandelingen waarmee mogelijk een rechtszaak kan worden voorkomen. En ook regelt de advocaat het opstellen van de schikking (vaststellingovereenkomst).

Procesadvies voorafgaand aan procedure

Of het zinvol is om een civiele procedure te starten hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden van uw situatie. De procesrecht advocaat wil precies weten van u wat zich heeft voorgedaan om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren. In procedures bij de rechter draait het doorgaans om bewijs. Onze advocaten zullen dan ook uw bewijspositie inschatten. Soms kan het zinvol zijn eerst een deskundige via de rechtbank onderzoek te laten doen (voorlopig deskundigenbericht) of een voorlopig getuigenverhoor te houden om bewijs te verzamelen. Het is voor u van belang dat een gespecialiseerde advocaat u een goed advies kan geven over de haalbaarheid uw zaak bij de rechter. Advocaten noemen dat wel een procesadvies. Door de jarenlange ervaring van onze advocaten en omdat wij in teamverband werken kunnen wij u goed en passend adviseren over uw zaak.

Dagvaarding ontvangen – wat te doen?

Een deurwaarder is de persoon die een dagvaarding langs brengt. Daarin is vermeld wanneer de rechtszaak officieel aanvangt en bij welke rechterlijke instantie. Verder staat in de dagvaarding het standpunt van de eiser beschreven en wat deze vordert van de gedaagde partij.  Alleen bij de sector kanton kan een gedaagde zelf verweer voeren en verschijnen. Bij alle andere civiele zaken (sector civiel) is het verplicht een advocaat te benoemen die verweer voert. Blenheim kan voor u in rechte optreden als u een dagvaarding wilt uitbrengen of als u bent gedagvaard. Indien de gedaagd partij niet verschijnt kan de rechter bij verstek uitspraak doen, dus zonder dat er tegenspraak is geweest tegen de bij dagvaarding de ingestelde vorderingen.

Bodemprocedure starten

In een bodemprocedure, meestal gewoon ‘rechtszaak’ genoemd,  die start met een dagvaarding wordt na het doorlopen van de procedure een definitieve beslissing gegeven over een geschil. Uw advocaat kan de dagvaarding opstellen en deze wordt bij de tegenpartij langs gebracht (betekening) door de deurwaarder. De procesrecht advocaat bespreekt met  u welke vorderingen er zoal ingesteld kunnen worden jegens de tegenpartij. Tegen de einduitspraak kan binnen 3 maanden hoger beroep aangetekend worden. Als er geen hoger beroep wordt ingesteld dan is het oordeel van de rechter bindend tussen de procespartijen (gezag van gewijsde) en dienen zij dat na te leven. Soms wordt er niet gelijk een einduitspraak gedaan maar doet de rechter eerst een tussenuitspraak of tussenvonnis. In die tussenuitspraak kan bijvoorbeeld een bewijsopdracht gegeven worden aan een of beide partijen. Naar aanleiding daarvan kunnen dan getuigen opgeroepen worden die door de rechter gehoord worden.

In Amsterdam is er naast de mogelijkheid van kort geding ook de mogelijkheid van verkorte procedure. Daar lees je hier meer over.

Beslagleggen en opheffing beslag

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in beslagleggen. Het leggen van beslag voorafgaand of tijdens de bodemprocedure begint altijd bij een verzoekschrift tot beslaglegging. Hierin moet zorgvuldig worden omschreven op welke gronden wordt gevraagd om beslag te leggen. Voorafgaand aan het leggen van beslag moet goed bekeken worden waarop beslag gelegd kan en moet worden. Sommige beslagleggingen zijn kostbaar en het heeft bijvoorbeeld geen zin om beslag te leggen op een lege bankrekening. Ook heeft het weinig zin om beslag te leggen op een woning, als belast is met verschillende hypotheken en er geen overwaarde is. Indien het verzoekschrift voor beslagverlof aan alle vereisten voldoet, dan zal de rechter naar alle waarschijnlijkheid het verlof tot het leggen van beslag toewijzen. Het beslag wordt gelegd door de deurwaarder. Doorgaans dient binnen 2 weken na de datum van beslaglegging de dagvaarding uitgebracht te worden voor de bodemzaak. Beslaglegging kan ook plaatsvinden als er een uitspraak is. Dan kan de deurwaarder executoriaal beslag leggen op basis van de uitspraak van de rechtbank. Over beslagleggen kan je hier meer lezen.

Een beslaglegger moet de vordering in principe opheffen op het moment dat de beslagene voldoende zekerheid biedt, bijvoorbeeld met een bankgarantie. De beslagene kan echter ook een executiegeschil in  kort geding opstarten, waarin hij vordert dat het beslag wordt opgeheven. In een dergelijke procedure zal door de beslagene summierlijk moeten worden aangetoond dat de vorderingen ondeugdelijk zijn.

Kort geding procedure

Het voordeel van een kort geding is dat de rechter snel een uitspraak doet. Een bodemprocedure duurt vaak lang (de  uitspraak in een bodemzaak kan meer dan een jaar op zich laten wachten). Een beslissing in kort geding is voorlopig en daarom wordt het ook wel een voorlopige voorziening genoemd. De rechter in kort geding wordt ook wel voorzieningenrechter genoemd. Bij een kort geding is een uitspraak binnen twee weken na de zitting mogelijk. Indien er hoge mate van spoedeisendheid is, kan de uitspraak zelfs eerder worden gegeven. Dan moet er sprake zijn van een daadwerkelijk spoedeisend belang dat een dergelijk snelle behandeling rechtvaardigt. Niet iedere vordering is mogelijk in kort geding. De kort geding rechter geeft alleen een voorlopig oordeel of maatregel; soms voor de duur van de bodemprocedure. De uitspraak in kort geding is geen definitief oordeel want in de bodemzaak kan een definitief oordeel anders luiden en vervalt daarmee het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter. Lees hier meer over het opstarten van een kort geding.

Een verzetprocedure tegen verstekvonnis

Als een gedaagde partij niet komt opdagen dan kan de rechtbank bij verstek uitspraak doen en het gevorderde toewijzen. Er is dan geen verweer gevoerd door de gedaagde. Binnen 4 weken nadat dit verstekvonnis aan de niet verschenen gedaagde is betekend door de deurwaarder kan de gedaagde in verzet komen. Dat gebeurt met een dagvaarding tegen de eisende partij. In die dagvaarding wordt het verweer opgenomen tegen de vordering van de eiser, die is toegewezen. De verzetprocedure is geen hoger beroep; door middel van het verzet herleeft de bodemprocedure. Als het verstekvonnis uitvoerbaar bij voorraad is dan mag de eiser het vonnis executeren. Wellicht is dan nodig schorsing van de executie te vorderen te worden in kort geding. Indien tegen een verstekvonnis geen verzet wordt ingesteld dan wordt het vonnis definitief en kan er ook geen hoger beroep tegen ingesteld worden.

Naar gewone rechter of arbitrage?

Soms staat er in contracten een arbitrageclausule. Zo’n arbitrageclausule in algemene voorwaarden is niet altijd rechtsgeldig. De clausule kan onredelijk bezwarend zijn en is om die reden dan vernietigbaar. Partijen kunnen ook vrijwillig voor arbitrage kiezen via een arbitraal beding. Soms is arbitrage een geschikte procedure als er gespecialiseerde arbiters nodig zijn. Stichting Tamara behandelt bijvoorbeeld in arbitrage geschillen op het terrein van scheepvaart, transport en internationale handel. De manier van procederen bij arbitrage is vergelijkbaar met de procedure bij de gewone rechter. De kosten van arbitrage kunnen stevig zijn en de verliezende partij kan in alle kosten veroordeeld worden. Meer over voor- en nadelen van arbitrage vs overheidsrechter is hier te lezen

In hoger beroep procederen

Of het zinvol is om hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden van uw rechtszaak. Wat is er mis gegaan bij de bodemprocedure bij de rechtbank? Was er te weinig bewijs? Kan dat in hoger beroep verbeterd worden? Na de uitspraak van de rechtbank loopt er een beroepstermijn van drie maanden. Die beroepstermijn wordt gerekend van de dag van de uitspraak. Binnen die beroepstermijn moet door een advocaat met een appeldagvaarding hoger beroep ingesteld worden. De beroepstermijn bij een kort geding uitspraak is vier weken na datum van de uitspraak. Het Gerechtshof behandelt in hoger beroep de zaak weer helemaal opnieuw. Dat gebeurt meestal met drie rechters.  In hoger beroep moet altijd geprocedeerd worden met een advocaat. Een advocaat met specialisatie hoger beroep kan u procesadvies geven over de haalbaarheid van hoger beroep. Daartoe wordt een analyse gemaakt van de procedure in eerste instantie.  In het procesadvies wordt aangegeven wat de beroepsgronden zouden kunnen zijn, beter of sterker zou moeten worden gepresenteerd in hoger beroep en in hoeverre dat haalbaar is, en wat de proceskansen zijn. Ook de kosten en baten zullen in de afweging om al dan niet in hoger beroep te gaan een rol spelen.

 
Gijs Kuijper

Leg ons jouw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.