Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is inmiddels al meer dan twee jaar geleden in werking getreden. Hiermee werd destijds de Faillissementswet gewijzigd waardoor het voor bedrijven in staat van dreigende insolventie makkelijker moest worden een herstructurering te bewerkstelligen.

Het grootste verschil dat de WHOA met zich meebrengt ten opzichte van de oorspronkelijke mogelijkheden in de Faillissementswet tot het aanbieden van een akkoord is dat zodra 2/3e van de schuldeisers (in geld) voorstemt, de rest meegetrokken kan worden in het akkoord.

Hieronder volgt een kort overzicht van de stappen die doorlopen moeten worden om tot een geslaagd onderhands akkoord te komen op grond van de WHOA.

Start van de WHOA-procedure voor voorkomen faillissement

Wanneer een schuldenaar verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, zijn er twee paden te bewandelen om een openbare, dan wel besloten WHOA-procedure te starten.

Ten eerste kan de schuldenaar uit eigen initiatief een WHOA-procedure starten.

Verder zou ook een schuldeiser, aandeelhouder, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging de WHOA-procedure kunnen doen aanvangen door een herstructureringsdeskundige door de rechtbank te laten benoemen.

Afkoelingsperiode voor meer tijd om akkoord te bereiken

Om de schuldenaar de tijd te geven een akkoord voor te bereiden zonder dat individuele verhaalsacties dit belemmeren, kan de schuldenaar de herstructureringsdeskundige of de rechtbank om een afkoelingsperiode verzoeken. Deze duurt in principe vier maanden en kan eenmalig verlengd worden tot maximaal acht maanden.

Onderhandeling over het WHOA akkoord

Zodra het (concept)akkoord gereed is, dient dit te worden aangeboden aan (een deel van) de schuldeisers en aandeelhouders. Er kan namelijk gekozen worden om bepaalde schuldeisers niet aan het akkoord mee te laten doen.

In het akkoord moeten de schuldeisers of aandeelhouders worden opgedeeld in klassen. Deze klassen bestaan uit schuldeisers of aandeelhouders met een vergelijkbare positie qua rechten, zoals bijvoorbeeld preferente en concurrente schuldeisers.

Aanbieding definitief WHOA akkoord en stemming aandeelhouders

Minimaal acht dagen voordat er door de schuldeisers en aandeelhouders per klasse wordt gestemd, wordt het akkoord aan hen aangeboden. Vervolgens zal binnen een week na de stemming de uitslag bekend worden gemaakt.

Homologatie-verzoek

Het akkoord is door een klasse aangenomen zodra 2/3e van de schuldeisers (in geld) heeft voorgestemd.

Indien geen enkele klasse met het akkoord heeft ingestemd, komt het akkoord niet in aanmerking voor homologatie (goedkeuring). In het geval dat minstens één klasse met het akkoord heeft ingestemd, is homologatie door de rechter mogelijk. De rechter kan vervolgens het akkoord op verzoek van de schuldeisers en aandeelhouders homologeren. Dit verzoekschrift dient door een advocaat te worden ingediend. Minimaal acht en maximaal veertien dagen na het indienen van het verzoek vindt de zitting plaats.

De (tegenstemmende) schuldeisers en aandeelhouders hebben tot de zitting de mogelijkheid om tot afwijzing van de homologatie te verzoeken. De wet bepaalt een aantal algemene en aanvullende afwijzingsgronden waaraan de rechter moet toetsen. Wanneer de rechter oordeelt dat er geen afwijzingsgronden zijn, zal de rechtbank het akkoord homologeren.

Als de rechter oordeelt dat er wél een afwijzingsgrond is, zal hij het verzoek tot homologatie afwijzen. Indien de schuldenaar het akkoord ter homologatie heeft aangeboden zonder gebruik te hebben gemaakt van een herstructureringsdeskundige, kan de schuldenaar de eerstvolgende drie jaar niet opnieuw een akkoord aanbieden. Als er wel een herstructureringsdeskundige was aangewezen, dan kan er in beginsel een nieuw akkoord aangeboden worden.

Voorafgaand aan het ter stemming voorleggen van het akkoord kan de rechtbank verzocht worden om een uitspraak te doen over de wezenlijke onderdelen van het akkoord. Hiermee kunnen de risico’s op afwijzing worden beperkt.

Cross class cram down

Door de homologatie van het akkoord is het akkoord bindend voor de schuldenaar en alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders. Dit betekent dat het akkoord ook bindend kan zijn voor schuldeisers of aandeelhouders die tegengestemd hebben.

Ook in het geval een klasse tegen heeft gestemd, kan deze klasse alsnog aan het akkoord worden gebonden. Dit noemt men ook wel een cross class cram down. Dit is mogelijk onder bepaalde voorwaarden, zoals dat er minstens één klasse die in the money is (die in een faillissement ook wat had ontvangen) met het akkoord heeft ingestemd. Hier dient de schuldenaar dus goed over na te denken bij het indelen van de schuldeisers in klassen.

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.