21 december 2011

Algemene voorwaarden bij contract kunnen volgens advocaat kostbaar zijn

Categorie: Contractenrecht

Een overeenkomst van opdracht (bijvoorbeeld een overeenkomst met een accountant of tandarts) kan ook opgezegd worden. Dan kunnen ook algemene voorwaarden van toepassing zijn. In dergelijke voorwaarden zal een opdrachtnemer vaak regels geformuleerd hebben die van toepassing zijn bij opzegging. Zo ook in de uitspraak van 19 oktober 2011 (rechtbank Zwolle, LJN:BU 5730). Een advocaat kan onredelijke voorwaarden schriftelijk vernietigen.

Verplichting kosten te betalen in algemene voorwaarden

Het ging in deze zaak om een overeenkomst tussen een cursusorganisatie en een verzorgingsinstelling. Er zouden kostbare cursussen georganiseerd worden door een ICT bedrijf. Het liep echter niet zoals beoogd was. Veel discussie en heen en weer geschrijf. Uiteindelijk zegt de verzorgingsinstelling op zonder duidelijk reden voor opzegging. De opdrachtnemer wijst dan op het bepaalde in de algemene voorwaarden. In art. 5.6 staat: in geval opdrachtgever na het tekenen van de overeenkomst de opdracht terugtrekt, zullen alle door AWTS gemaakte uren inclusief voorbereidingstijd aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer stuurde nog een aanzienlijke rekening voor diverse werkzaamheden. Die werd echter niet betaald. De rechter overwoog het volgende over de uitleg van een schirftelijk contract:

Taalkundige uitleg voorwaarden contract door rechter

“Wat betreft de uitleg van deze bepaling stelt de rechtbank voorop dat het voor het antwoord op de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding tussen partijen is geregeld aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij van belang kan zijn tot welke maatschappelijk kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht; vgl. HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex). Daarbij zijn telkens van beslissende betekenis alle concrete omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Dit betekent onder meer dat de uitleg van een schriftelijk contract niet dient plaats te vinden op grond van alleen maar de taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin het is gesteld. In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die deze bewoordingen, gelezen in de context van dat geschrift als geheel, in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij de uitleg van dat geschrift echter vaak wel van groot belang (vgl. HR 20 februari 2004, NJ 2004, 34). Voor een taalkundige/grammaticale uitleg bestaat eerder aanleiding indien het een zuiver commerciële transactie betreft tussen professionele partijen (HR 19 januari 2007, NJ 2007, 575 en HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576).”

En dan toegespitst op dit specifieke contract:
“In dezen is sprake van een commerciële transactie tussen professionele partijen en naar het oordeel van de rechtbank brengt vooromschreven taalkundige/grammaticale uitleg met zich dat – mede gelet op de gebezigde terminologie van het door de opdrachtgever terug trekken van de opdracht, waarin een eenzijdig element is te ontwaren en het gegeven dat dit ’terugtrekken’ klaarblijkelijk niet aan enigerlei redengeving, c.q. voorwaarde of in acht te nemen termijn is gekoppeld – dat de lezing van opdrachtgever dient te worden gevolgd.

Schadevergoeding wegens algemene voorwaarden

Ten aanzien van de gevorderde EUR 32.130,00 (inclusief BTW) ter zake van het aanpassen van de cursus voor de tweede cursusgang (2010) overweegt de rechtbank als volgt.

Meergemelde aanpassing van de cursus komt in beginsel – daargelaten de hoogte van het daarvoor geclaimde bedrag – voor vergoeding in aanmerking, nu immers artikel 5.6 van de algemene voorwaarden bepaalt dat bij ’terugtrekking’ van de opdracht alle door opdrachtnemer gemaakte uren, inclusief voorbereidingstijd, aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.”

De rechter wijst dus gewoon toe wat er tussen deze (professionele) partijen is overeengekomen, ook al staat een belangrijk deel van hetgeen is overeengekomen in de algemene voorwaarden.