8 maart 2018

Goede ruimtelijke ordening en weigering verklaring geen bedenkingen; hoe zit dat?

Categorie: Ruimtelijke Ordening

In deze blog bespreek ik een andere uitspraak waarin een geweigerde vvgb voor problemen zorgt.

Is weigering vvgb in het belang van een goede ruimtelijke ordening?

In een uitspraak van 22 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:1389, gaat het over een geweigerde omgevingsvergunning voor het bouwen van 56 appartementen. Er werd geen omgevingsvergunning verleend, omdat de gemeenteraad de vvgb heeft geweigerd. Volgens de gemeenteraad is het bouwplan in strijd met de goede ruimtelijke ordening omdat het bouwplan leidt tot een verslechtering van de parkeersituatie in het project gebied en de omliggende wijk.

Weigering vvbg onterecht.

De rechtbank oordeelt echter dat de gemeenteraad in redelijkheid de vvgb niet had mogen weigeren. De gronden zijn niet als parkeerterrein bestemd, daarom mag het verlies van de feitelijk gerealiseerde parkeerplaatsen, anders dan de gemeenteraad stelt, geen rekening worden gehouden bij de beoordeling van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het bouwplan. Bij de beoordeling van de vraag of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid behoort alleen rekening te worden gehouden met de toename van parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van het bouwplan. Volgens de rechtbank kan een eventueel bestaand tekort buiten beschouwing worden gelaten. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de gemeenteraad de vvgb niet had mogen weigeren omdat het bouwplan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening vanwege de verkeerbehoefte. Het college had zich bij de weigering van de omgevingsvergunning dus niet mogen baseren op de geweigerde vvgb van de gemeenteraad. Deze uitspraak en de uitspraak in [mijn andere blog](https://www.advocaten-amsterdam.nl/1484/bestemmingsplan-bedenkingen) laten zien dat de vvgb voor gemeenteraden en colleges een lastig juridisch instrument is en fouten daarbij snel worden gemaakt. Als vergunninghouder en als bezwaarmaker is het daarom van belang om te weten of het college de juiste juridische stappen heeft doorlopen bij de weigering of verlening van een omgevingsvergunning waarvoor een vvgb is vereist.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Omgevingsvergunning