27 januari 2014

Handhaving horeca

Categorie: Horeca-recht

Indien in de horeca door een bevoegd ambtenaar of politieagent een overtreding wordt geconstateerd, dan wordt daar proces-verbaal van opgemaakt. Ook kan de gemeenteambtenaar per brief de overtreding kenbaar maken aan het horecabedrijf. De overtreding kan reden zijn tot handhaving en een straf of sanctie, in bestuursrecht genoemd: last onder bestuursdwang of last onder dwangsom. Bovendien dient de exploitant van de horecaonderneming de overtreding zo spoedig mogelijk te beëindigen. Daartoe kunnen dwangmiddelen opgelegd worden aan de horecaondernemer. Bij dreigende handhaving in de horeca kan het raadzaam zijn en horeca-advocaat te raadplegen.

Handhaving horeca en bezwaar of beroep tegen besluit

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen een bestuursrechtelijke sanctie en een strafrechtelijke sanctie. Indien de overtreding in de horeca door de Gemeente wordt opgepakt, dan kan de Gemeente sancties opleggen aan het horecabedrijf door middel van last onder dwangsom, last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete. Meest vergaande sancties zijn het intrekken van de horecavergunning, schorsen van de horecavergunning of sluiting van de horeca inrichting. Op grond van de Alcoholwet zijn ook sancties mogelijk zoals het verwijderen van bezoekers en een boete. Er zal een vooraankondiging van handhaving en melding van de sanctie door de Gemeente verstuurd dienen te worden, tenzij sprake is van een ernstige overtreding die om direct ingrijpen vraagt bij het horecabedrijf. De ondernemer kan tegen en vooraankondiging van een sanctie dan een zienswijze daartegen indienen. Het kan raadzaam zijn een advocaat dat te laten doen, vooral als daar juridische aspecten bij aan de orde zijn.

Dwangsom en bestuursdwang tegen horecaonderneming

Als de overtreding is beëindigd door de horeca-exploitant dan is er geen reden om een dwangsom op te leggen of bestuursdwang uit te oefenen. Als de overtreding door de horecaondernemer niet is beëindigd, dan kan wel een sanctie zoals een dwangsom of bestuursdwang opgelegd worden. Tegen zo’n dwangsombesluit staat de mogelijkheid van bezwaar open, in tweede instantie een beroep bij de rechtbank. Een horecabedrijf kan schade ondervinden van een sanctie. In dat geval kan een voorlopige voorziening vorderen bij de bestuursrechter waarbij schorsing van de opgelegde maatregel of sanctie wordt gevorderd.

Regels horeca en overtreding

Overtreding door een horecabedrijf kan ook strafrechtelijke consequenties hebben.  Mogelijk kan de overtreding afgedaan worden met een transactie (betaling boete). In het andere geval kan de horecaondernemer ook gedagvaard worden door de Officier van Justitie. Het horecarecht bestaat uit zeer veel regelgeving, die soms ook complex is. Het is zinvol om een advocaat, die gespecialiseerd is in horecarecht te raadplegen, indien de horecaondernemer twijfelt aan zijn juridische positie. In ieder geval is het van belang om altijd schriftelijk te reageren op kennisgevingen van de gemeente als deze naar oordeel van de horecaondernemer onterecht zijn. Lees ook: sancties handhaving horecaregels.