28 juni 2022

Verborgen gebrek paard ontdekt na aankoop; hoe kan koper koopcontract ongedaan maken?

Categorie: Koop paard

 

Het maakt verschil of een consument de koper van een aard is voor een professional. De consument die een paard koop heeft meer rechtsbescherming.

Consument koper paard heeft meer rechtsbescherming bij koop van een professionele partij

Gebrek bij een paard wordt soms na de koop ontdekt. In deze zaak rechtsachter sprake is van kreupelheid in de sprongregio van nog onduidelijke oorsprong, dat er linksvoor een aanhechtingsprobleem is van de distale bicepspees. De advocaat van koper vordert ontbinding van de koop. Algemeen over: verborgen gebrek.

De vraag die in deze procedure dient te worden beantwoord is, of de verkoper het paard heeft geleverd met een gebrek waardoor hij tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. Bij een consumentenkoop (koper particulier en verkoper een professionele partij; bijvoorbeeld een handelaar) wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart. Deze regeling geldt volgens de rechtbank ook voor koop van een paard. Bewijslast rust daarmee op de verkoper: dat betekent dat, nu het gebrek zich binnen zes maanden na aflevering heeft geopenbaard, het ervoor moet worden gehouden dat het paard bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, tot de verkoper, het tegendeel heeft bewezen (dat het paard wel aan de overeenkomst voldeed en geen gebrek had).
LJN: BV9721, Rechtbank Almelo, 22 maart 2012

Paard met gebrek al artrose bij levering aan koper?

Een andere zaak is een vervolge op paardenzaak LJN: BP 3414. non-conformiteit van een paard. had het paard artrose? Geen consumentenkoop; de verkoper was geen professionele partij, maar amateur -wedstrijdruiter. In deze zaak ging het erom dat indien vast zou komen te staan dat het paard ten tijde van de levering aan artrose leed en die artrose van dien aard was dat er niet meer op het paard gereden kon worden in het bos en dat evenmin met het paard B en L-proeven en zo af en toe een sprongetje konden worden gedaan staat tevens vast dat het paard niet aan de verwachtingen voldeed die koper van het paard mocht hebben. Geen consumentenkoop, dus geldt ingevolge de hoofdregel van art. 150 Rv ligt de bewijslast dat het paard ten tijde van de levering aan artrose leed en daardoor niet geschikt was voor het beoogde gebruik bij de koper. Na deskundigenbericht oordeelt de rechtbank dat de non-conformiteit wegens de artrose en/of vanwege het (na wijziging van de grondslag van de eis aangevoerde) niet aan de teugel kunnen lopen, niet is komen vast te staan. De buitengerechtelijke ontbinding door eiseres heeft dus geen effect gehad.

Paard met verborgen gebrek; onbekend bij verkoper en koper van het paard

Bij de koop van het springpaard in deze zaak met ontving de koper bij de koop ontving een cd-rom met daarop röntgenfoto’s van het paard, gedateerd 5 december 2008, en een daarbij behorend, voorgedrukt, beoordelingsformulier eveneens gedateerd 5 december 2008. Op dit formulier zijn de straalbeenderen voor, de kogels voor en de knieën achter ingedeeld in klasse 1 en de sprongen achter in klasse 1-2. De kogels achter zijn beoordeeld met “goed” en de eveneens op het formulier vermelde sesambeenderen voor zijn niet geclassificeerd. Het paard blijkt na de koop een verborgen gebrek te hebben. Het paard heeft spat/artrose wat al aanwezig was ten tijde van de verkoop

De rechter formuleert als (standaard) uitgangspunt: een gebrek dat aan normaal of overeengekomen bijzonder gebruik in de weg stond, kan meebrengen dat van non-conformiteit sprake is, ook als verkoper het gebrek niet kende. Wat koper mocht verwachten, wordt ingekleurd door de mededelings- en onderzoeksplicht en de overige omstandigheden van het geval.

Gebrek paard niet bewezen door koper

De koper van het paard is bij de koop van het paard voor wat betreft de klinische gezondheid van het paard afgegaan op haar eigen oordeel. Voor wat betreft de röntgenologische gezondheid van het paard heeft zij vertrouwd op (de röntgenfoto’s en) het beoordelingsformulier, wetende dat deze foto’s en het formulier afkomstig waren van de verkoper, op de hoogte zijnde van diens werkwijze en wetende dat de verkoper geen dierenarts is.
Vaststaat dat de verkoper het vermeende gebrek niet kende noch behoefde te kennen. De rechter vindt niet dat verkoper van het paard als professioneel handelaar – meer had mogen worden verwacht dan dat hij de cd-rom en het beoordelingsformulier bij de koop ter hand stelde aan koper. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van non-conformiteit nu er geen sprake van is dat het paard – ongeacht het overeengekomen gebruik – niet beantwoordt aan hetgeen de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De door de koper van het paard gevorderde gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst wordt dan ook afgewezen.

Blenheim adviseert en procedeert over paarden. Vraag vrijblijvend advies aan een advocaat van Blenheim.