Arbeidsomstandigheden

De werkgever heeft de verplichting om voor een veilige werkomgeving te zorgen voor haar werknemers. De regels waaraan de werkgever moet voldoen zijn neergelegd in de “Arbeidsomstandighedenwet” en onderliggende regelingen (hierna ook: Arbowet).

Het Arbobeleid dat de werkgever voert bestaat uit alle maatregelen en voorzieningen die zijn bedoeld om gezondheidsrisico’s voor werknemers te beperken, ziekteverzuim te verminderen en re-integratie na ziekte te bevorderen. Over dit beleid moet de werkgever overleg voeren met de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Er is aantal verplichtingen waaraan de werkgever in elk geval moet voldoen:

Belangrijkste verplichtingen werkgever

Opstellen RI&E: De werkgever is verplicht een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) op te stellen, waarin een analyse wordt gemaakt van de risico’s die de aard van het werk voor werknemers met zich mee brengen. Dit kan per sector sterk verschillen. Op basis van de RI&E moet vervolgens een Plan van Aanpak worden gemaakt, waarin staat vermeld welke maatregelen worden getroffen om de gesignaleerde risico’s te beperken en zorg te dragen voor veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Ziekteverzuimbeleid: Het ziekteverzuimbeleid is de wijze waarop de werkgever omgaat met (het voorkomen van) arbeidsongeschiktheid en de re-integratieverplichtingen. Onderstaande onderwerpen vormen een onder meer een verplicht onderdeel van het ziekteverzuimbeleid.

Preventiemedewerker: Binnen iedere onderneming moet een preventiemedewerker worden aangesteld. Een preventiemedewerker is een werknemer die zich – veelal naast de uitoefening van zijn/haar functie – inzet om risico’s op de werkvloer en uitval door verzuim te beperken. Indien de werkgever niet meer dan 25 werknemers in dienst heeft, kan zij zelf de rol van preventiemedewerker zelf op zich nemen.

Toegang bedrijfsarts: Alle werknemers hebben vrije toegang tot de bedrijfsarts. De werkgever hoeft geen toestemming te geven voordat een werknemer een afspraak kan maken. Deze vrije toegang is bedoeld om klachten en verzuim te beperken. Als een werknemer twijfelt over het advies van de bedrijfsarts, kan hij/zij eventueel een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts of Arbodienst moet de werknemer dan de gelegenheid geven het advies van een andere bedrijfsarts te vragen.

Basiscontract Arbodienstverlening: Iedere werkgever moet een overeenkomst sluiten met een Arbodienst of bedrijfsarts. In deze overeenkomst moet tenminste een taakverdeling tussen werkgever en de Arbodienst/bedrijfsarts zijn opgenomen. Daarnaast moeten afspraken worden gemaakt over toegang tot de bedrijfsarts, een second opinion en het overleg tussen de preventiemedewerker en de Arbodienst/bedrijfsarts. Tot slot moet een klachtenprocedure worden overeengekomen.

Bedrijfshulpverlening: De werkgever moet zorgdragen voor een adequate bedrijfshulpverlening. Afhankelijk van de omvang van het personeelsbestand en de risico’s binnen de onderneming moet worden bepaald hoeveel bedrijfshulpverleners op de werkplek aanwezig moeten zijn. Deze inventarisatie kan worden meegenomen in de RI&E.

Werknemers hebben in het kader van de Arbowet ook een eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van henzelf en collega’s, voor zover zij hierop invloed kunnen uitoefenen.

Meldingsplicht arbeidsongevallen en beroepsziekten

De werkgever heeft de verplichting zorg te dragen voor een veilige werkplek. Arbeidsongevallen komen desondanks geregeld voor. Risico’s zijn immers niet volledig uit te sluiten. In sommige gevallen moet de werkgever bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) melding maken van een arbeidsongeval. Er bestaat een meldingsplicht indien sprake is van:

  1. een dodelijk ongeval (onmiddellijke meldingsplicht)
  2. een ongeval met blijvend letsel tot gevolg
  3. een ongeval met ziekenhuisopname tot gevolg. In geval er een beroepsziekte wordt vastgesteld, moet de bedrijfsarts of Arbodienst hiervan een melding maken.

Controle naleving – Inspectie SZW

De Inspectie SZW is belast met de controle van de Arbowetgeving. Jaarlijks worden er sectoren aangewezen waarop de controle met name zal zijn gericht. Daarnaast wordt onderzoek ingesteld naar aanleiding van meldingen van bedrijfsongevallen. Daarnaast kan de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een klacht indienen (na overleg met de werkgever). Ook in die gevallen kan de inspectie SZW besluiten een onderzoek in te stellen. Aan de Inspectie SZW zijn bijzondere bevoegdheden toegekend om een adequaat onderzoek te kunnen verrichten.

Sancties bij niet naleving

Indien de Inspectie SZW concludeert dat de Arbowet niet op de juiste manier wordt nageleefd, kan zij besluiten een sanctie op te leggen. De Inspectie SZW kan voor verschillende soorten sancties kiezen. Gedacht kan worden aan een waarschuwing, een eis tot naleving, het stilleggen van de werkzaamheden of het opleggen van een boete. De hoogte van de boete verschilt per overtreding en bedraagt maximaal EUR 50.000,–. De ernst van de overtreding speelt een belangrijke rol bij het opleggen van een sanctie. Ook zal in de regel een zwaardere sanctie worden opgelegd als de werkgever al eerder is gewaarschuwd of bestraft.

Hulp bij bezwaar en beroep

Wordt u als werkgever geconfronteerd met het opleggen van een sanctie door de Inspectie SZW, dan kan u daartegen bezwaar maken en daarna eventueel beroep instellen. Het maken van bezwaar leidt tot een heroverweging over het besluit een sanctie op te leggen. Een succesvol bezwaar kan ertoe leiden dat er toch geen sanctie wordt opgelegd of dat er een minder vergaande sanctie wordt opgelegd. De advocaten van Blenheim kunnen u helpen met het opstellen van een bezwaar.

Vragen?

Heeft u vragen over de verplichtingen van werkgever en werknemer op basis van de Arbowet of heeft u hulp nodig bij het maken van bezwaar tegen een door de Inspectie SZW opgelegde sanctie, neem dan gerust hier contact op met het arbeidsrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.