Boetebeschikking SZW aan werkgever

Een bestuurlijke boete is een geldstraf, die de Inspectie SZW met boetebeschikking kan opleggen. De arbeidsinspectie kan werkgevers een boete opleggen bij overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet, het Besluit risico’s zware ongevallen 1999, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Warenwet.

Ook werknemers kunnen een bestuurlijke boete krijgen, als zij zich niet aan de voor hen geldende regels in de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet arbeid vreemdelingen houden. Aan de werkgever mag geen boete opgelegd worden als de werkgever van de overtreding geen verwijt gemaakt kan worden. Tegen de boetebeschikking kan bezwaar en beroep aangetekend worden door een advocaat bestuursrecht.

Boeterapport overtreding na constatering van overtreding

De SZW inspecteur zegt direct een boeterapport aan, als er sprake is van een ernstige overtreding, of als bij controle blijkt dat een eerdere overtreding niet is opgeheven. Ook als een arbeidsinspecteur opnieuw eenzelfde overtreding aantreft (recidive), wordt direct een boeterapport opgemaakt. Hoe de Inspectie de hoogte van de boete bepaalt, is vastgelegd in regelgeving. De hoogtes van de boetes verschillen per wet. De werkgever heeft recht op een kopie van het boeterapport. Uiterlijk binnen 13 weken na het boeterapport moet een boete van SZW volgen. Tegen het voornemen een boete (indien hoger dan € 340,-) op te leggen mag de werkgever een zienswijze indienen. Een advocaat bestuursrecht kan de zienswijze indienen. Er wordt door SZW direct een boeterapport aangezegd als (1) een werkgever één of meer zogeheten ‘vreemdelingen’ zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning voor zich laat werken; (2) een werkgever zijn werknemer(s) onder het voor hem/haar geldende wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag betaalt.

Voorbeelden van ernstige overtredingen werkgever

  • Er is geen toezicht op het gebruik van noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Werknemers zijn niet vakbekwaam om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.
  • Kinderen onder de 16 jaar worden gedwongen om langer te werken dan wettelijk is toegestaan.
  • Er is geen verplichte melding aan de Inspectie SZW gegeven, bijvoorbeeld over een voorgenomen asbestsloop of een meldingsplichtig arbeidsongeval.

Hoogte bestuurlijke boete SZW

De hoogte van de boetebeschikking verschilt per wet en per overtreding. De ernst van de overtreding wordt in aanmerking genomen. De wet kan een gefixeerde bestuurlijke boete per overtreding aangeven of een bandbreedte aangeven waarbinnen het bestuursorgaan de boete vaststelt. Bij handhaving speelt ook de grootte van de onderneming speelt een rol bij de Warenwet, Drank- en Horecawet. De boete bij een onderneming met meer dan 50 werknemers kan 2 keer zo hoog zijn. De boete wordt verhoogd als de onderneming (natuurlijke persoon of de rechtspersoon) waaraan de overtreding wordt toegerekend (de ‘eigenaar’) voor een soortgelijke overtreding al eerder een boete heeft gekregen. Indien de boete in de gegeven omstandigheden, als onevenredig hoog aangemerkt moet worden, kan de boete worden gematigd.

Forse boetes bij overtreding tewerkstelling vreemdelingen: Wav-boete

Een werkgever die een of meer vreemdeling(en) zonder vereiste tewerkstellingsvergunning voor zich laat werken, riskeert een forse boete van de arbeidsinspectie SZW: € 8.000 per vreemdeling. Een particulier riskeert een boete van € 4.000 per vreemdeling. Een boete voor betaling onder het minimumloon en minimumvakantiebijslag kan oplopen tot € 12.000 per onderbetaalde werknemer. Bij overtreden van de WML hangt de hoogte van de boete af van de afwijking van het loon van het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag. De boete kan oplopen tot € 10.000 per onderbetaalde werknemer (bij betaling onder het minimumloon) tot € 2.000 per onderbetaalde werknemer (bij betaling onder de minimumvakantiebijslag). Bij overtreden van de Waadi wordt een boetestaffel gehanteerd die varieert van € 12.000 – € 48.000.

Verhoging boete SZW na controle

Als na controle blijkt dat de overtreding nog niet is opgeheven (recidive), kan de inspecteur SZW opnieuw een boeterapport opmaken. Gebeurt dit binnen 5 jaar nadat de eerste boete ‘onherroepelijk’ is geworden, dan kan de boete worden verdubbeld. Wordt de overtreding binnen 5 jaar opnieuw geconstateerd (dus voor de derde keer), dan kan de boete worden verdrievoudigd. Voor ernstige overtredingen geldt een recidivetermijn van 10 jaar en zal, indien de boete onherroepelijk is, bij een 2e constatering van een overtreding de boete meteen met 300% verhoogd worden. Boeterapporten van de arbeidsinspectie SZW worden ter behandeling en beoordeling overgedragen aan de afdeling Boete, Dwangsom en Inning (BDI) van de Inspectie SZW. De boeteoplegger legt namens de minister de uiteindelijke boete op. In bepaalde gevallen kan worden besloten dat de boete wordt gematigd, of dat van boeteoplegging wordt afgezien.

Bezwaar en beroep tegen boete beschikking SZW

Tegen een boetebeschikking of ander sanctiebesluit van SZW kan bezwaar aangetekend worden. Daarna voorafgaand, na aankondiging bestuurlijke boete, kan de werkgever ook een zienswijze bij SZW indienen maar dat is niet verplicht. Tegen een afwijzende beslissing op bezwaar kan beroep aangetekend worden. Het is zinvol een advocaat bestuursrecht in te schakelen. Een advocaat heeft ervaring met bezwaar- en beroepsprocedures en herkent standaard argumentatie, gebrekkige motivering of gebreken in boeterapporten van de inspectie.

Vragen?

Heeft u vragen over de verplichtingen van werkgever en werknemer op basis van de Arbowet of heeft u hulp nodig bij het maken van bezwaar tegen een door de Inspectie SZW opgelegde sanctie, neem dan gerust hier contact op met het arbeidsrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.