Ontslag statutair directeur

De positie van de statutair directeur wijkt af van de positie van een “normale” werknemer. De statutair directeur geniet niet dezelfde bescherming tegen ontslag als de reguliere werknemer. Dit heeft te maken met het feit dat een bestuurder een dubbele (vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke) relatie heeft met de onderneming.

Ontslagprocedure

Een bestuurder (lid van de Raad van Bestuur) is statutair directeur indien hij/zij als zodanig is benoemd door het orgaan van de vennootschap dat is aangesteld om bestuurders te benoemen en te ontslaan. In de meeste gevallen is dit orgaan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is te allen tijde bevoegd om de statutaire directeur te benoemen, te schorsen of te ontslaan door middel van een aandeelhoudersbesluit. De bijzondere regels voor het bijeenroepen van een aandeelhoudersvergadering dienen in acht te worden genomen. Deze procedure staat vermeld in de statuten van de vennootschap. Is deze procedure rechtsgeldig gevolgd, dan zal het vennootschapsrechtelijk ontslag ook het einde van de (eventuele) arbeidsovereenkomst tot gevolg hebben. Het reguliere arbeidsrecht inzake ontslag is niet van toepassing op de arbeidsverhouding met de statutair directeur. Het is niet nodig om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden of het UWV om toestemming te vragen de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Hoewel het ontslag op voorhand niet wordt getoetst, moet wel sprake zijn van een redelijke grond voor ontslag.

Daarnaast moet een redelijke opzegtermijn in acht worden genomen en moet in sommige gevallen een vooraf overeengekomen ontslagvergoeding worden betaald. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld bij ziekte van de directeur of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Aanvechten ontslag

De directeur heeft twee mogelijkheden om een ontslagbeslissing aan te vechten. De bestuurder kan:

  1. de rechtbank verzoeken het aandeelhoudersbesluit te vernietigen (bijvoorbeeld als de regels voor het bijeenroepen van een aandeelhoudersvergadering niet naar behoren worden toegepast) of;
  2. hij kan de kantonrechter verzoeken een billijke vergoeding toe te kennen. De kantonrechter zal dit verzoek toewijzen als zij van oordeel is dat er geen redelijke grond voor ontslag was. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst niet herstellen. Het gegeven ontslag is dan ook definitief. In de meeste gevallen schikken partijen een zaak en regelen zij vooraf in onderling overleg een schadevergoedingspakket (opzegtermijn, uittredingsclausule).

Soms blijkt de bestuurder een werknemer te zijn (geen statutair bestuurder) binnen een andere onderneming. In dat geval kan de werkgever verplicht zijn de werknemer apart te ontslaan volgens de reguliere ontslagprocedures. In Nederland zijn de regels voor het ontslag van werknemers nogal streng. De arbeidsovereenkomst kan alleen worden opgezegd na toestemming van het UWV of door de kantonrechter worden ontbonden.

Vragen?

Heeft u vragen over het ontslag van een directeur, de juiste toepassing van de ontslagregels, de exit-clausule, of andere zaken, neem dan gerust hier contact op met het arbeidsrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.