Bezwaar tegen subsidiebesluit

De aanvrager van subsidie die het niet eens is met toekenning (of weigering) van subsidie, kan bezwaar aantekenen tegen het subsidiebesluit (ofwel de subsidie beschikking). Een subsidie-advocaat kan daarbij adviseren. Ook als een te lage subsidie wordt toegekend kan dat reden zijn een bezwaarschrift in te dienen tegen het subsidiebesluit. De reden om bezwaar aan te tekenen kan ook te maken hebben met voorwaarden aan de subsidie, verplichtingen die aan de subsidie-aanvrager worden opgelegd in een subsidiebesluit en het stellen van zekerheid voor voorschot op de subsidie eisen terzake het doel van de subsidie (doelgebonden verplichtingen).

Bezwaarschrift tegen subsidieverlaging

Met een subsidie-beschikking kan een voorwaardelijke aanspraak op subsidie ontstaan. Daarop volgt een beschikking tot subsidievaststelling – waar de aanvrager ook om kan verzoeken – waarin het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld. De hoogte van de subsidie kan tot een geschil leiden bij voorbeeld bij subsidieverlaging of nihilvaststelling van de subsidie. De aanvrager dient tegen de subsidieverlening bezwaar aan te tekenen als daar reden voor is. Hij kan niet wachten op de subsidievaststelling. Ook kan subsidie ambtshalve worden vastgesteld (dus zonder aanvraag) door de subsidieverstrekker. Ook moet de subsidie-ontvanger erop opletten dat hij bezwaar aantekent binnen de bezwaartermijn van zes weken als daartoe reden is. Vraag daarom tijdig advies aan een advocaat over het subsidiebesluit.

Wijziging subsidie of intrekking subsidie

Intrekking van subsidie of wijziging van subsidie kan verstrekkende gevolgen hebben voor een organisatie. Vraag daarom tijdig een subsidie-advocaat advies wat de juridische mogelijkheden zijn om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen dat subsidiebesluit. De wijziging of intrekking van de subsidie werkt terug tot de beschikking van subsidievaststelling (art. 4:48 AWB). De intrekkings- en wijzigingsgronden van de subsidie zijn:

  • subsidieactiviteiten hebben niet of niet geheel plaats gevonden;
  • voorwaarden aan subsidie niet nageleefd;
  • onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door subsidie-aanvrager;
  • subsidieverlening was onterecht en aanvrager behoorde dat te weten;
  • wijziging van subsidie is conform vastgestelde subsidiebegroting.

Opschorting subsidie

Artikel 4:56 AWB bepaalt dat de verplichting tot betaling van een subsidiebedrag of een voorschot op subsidie wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het bestuursorgaan aan de subsidie-ontvanger schriftelijk kennis geeft van het ernstige vermoeden dat er grond bestaat om toepassing te geven aan artikel 4:48 of 4:49 (intrekking subsidie of wijziging subsidie). Dat kan bijvoorbeeld bij dreigend faillissement van de subsidie-aanvrager. Opschorting van de subsidie duurt tot en met de dag waarop de beschikking omtrent de intrekking of wijziging van de subsidie is bekendgemaakt of de dag waarop sedert de kennisgeving van het ernstige vermoeden dertien weken zijn verstreken. Gelet op de diverse termijnen die bij subsidie intrekking of wijziging kunnen gelden is het verstandig tijdig een advocaat omtrent subsidie perikelen advies te vragen.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.