Vergunning evenement

Voor een (groot) evenement en festival is altijd een evenementenvergunning nodig. Helaas moet de organisator van een evenement ook vaak een advocaat inschakelen omdat het verlenen van de evenementenvergunning soms niet soepel verloopt, en de vergunningprocedure soms ontspoort. Soms zijn meerdere vergunningen nodig zoals een milieuvergunning in verband met geluidsoverlast en een omgevingsvergunning voor tijdelijk constructies. Soms is sprake van een schaarse vergunning en gelden er extra eisen voor de vergunningprocedure. Het ontbreken van een algemeen kader voor evenementen met regels is lastig voor ondernemers. Gemeenten hebben hun eigen richtlijnen voor brandveiligheid, constructies, beveiliging, sanitair, EHBO e.d.. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan vaak regels voor evenementen die overigens per gemeente kunnen verschillen. De meeste regelgeving ook voor het organiseren van een evenement is op de website van iedere gemeente te raadplegen.

Evenementenkalender en vergunning

Doorgaans heeft een gemeente een evenementenbeleid en een evenementenkalender waar een evenement ingepast kan worden. Door het evenementenbeleid met een kalender voor evenementen is het aantal beschikbare vergunningen, zeker op bepaalde feestdagen en op bepaalde locaties (denk aan het Museumplein in Amsterdam) beperkt en daarom is dan sprake van een schaarse vergunning. Voor de plaatsing op een evenementenkalender dient tijdig een aanvraag ingediend moeten te worden. En degene die niet op de kalender geplaatst wordt zal teleurgesteld zijn en laat het er soms niet bij zitten.

In mijn boek “De Strijd om schaarse Vergunningen” bespreek ik de voorbeelden daarvan.

Schaarse vergunning evenement stelt eisen aan vergunningprocedure

Als het aantal evenementen in de gemeente is beperkt dat moet de gemeente een procedure voor schaarse vergunningen volgen. Een schaarse vergunning, zoals bijvoorbeeld een vergunning voor een evenement, vereist een transparante procedure waarbij potentiële organisatoren van een evenement gelijke kansen krijgen om mee te dingen naar de evenementenvergunning. Dit betekent dat een gemeente “op een naar buiten toe kenbare wijze” bekend moet maken dat een schaarse vergunning beschikbaar is en binnen welke periode aanvragen voor die vergunning kunnen worden ingediend. Ook moet de verdelingsprocedure bekend worden gemaakt en moet duidelijk zijn welke eisen aan de aanvragen zullen worden gesteld.

Drie verplichtingen gemeente bij schaarse vergunning evenement

Het bieden van gelijke kansen voor een schaarse evenementenvergunning betekent dat de vergunninginstantie in ieder geval drie concrete verplichtingen heeft tegenover de gegadigden:

  1. bied ruimte om naar een beschikbare evenementenvergunning mee te dingen;
  2. maak vooraf kenbaar door een passende mate van openbaarheid te geven dat een of meer schaarse vergunningen beschikbaar zijn, in welk tijdvak aanvragen ingediend kunnen worden, hoe deze worden verdeeld over de gegadigden en welke criteria daarbij gehanteerd worden en
  3. de vergunning mag niet onbeperkt zijn; dus geen automatische verlenging of recht voor het volgende jaar; de vergunninghouder voor een evenement mag niet onevenredig worden bevoordeeld ten opzichte van andere gegadigden voor het organiseren van een evenement.

Voorschriften aan evenementenvergunning

Geluidsnormen spelen een belangrijke rol bij evenementen. De geluidsnormen zijn de afgelopen jaren strenger geworden. Voor het plaatsen van tenten, podia, stellingen en tribunes is ook een vergunning nodig van de gemeente. Voor voeding gelden strenge eisen (cateraars dienen over de benodigde kwaliteitseisen te voldoen en vergunning te hebben). En soms zijn de vergunningen beperkt zodat de speciale procedure voor schaarse vergunningen gevolgd moet worden. Voor de duur van evenementen is vaak de gemeente verantwoordelijk en per gemeente kan er verschil zijn in bijvoorbeeld het tijdstip dat een evenement moet eindigen.

Geluidsvoorschriften bij vergunning evenement

Een voorbeeld over de geluidsnormen bij evenementen. In Amsterdam gelden vanaf voor festivals strenge geluidsnormen. Op de gevels van omwonenden mag het geluidsniveau niet boven de 85 decibel uitkomen, gemeten in dB(C). Dat is een meeteenheid van geluid, waarbij de overlastgevende basdreunen extra worden doorberekend, iets wat niet gebeurt als wordt gemeten in dB(A).

Voorheen liepen de normen meer uiteen, en kwamen sommige evenementen wel boven de 100 dB(C) uit. Op de meeste andere plekken in het land ligt de norm op 95 dB(C), maar daar zijn er in de regel wel minder festivals. De organisator van een festival moet in Amsterdam nu verplicht apparatuur hebben waarmee de gemeente real-time het geluid per podium kan monitoren.

Bezwaar maken tegen (weigering) vergunning evenement

Als een vergunning voor een evenement wordt geweigerd (of als er onwerkbare voorschriften aan de vergunning worden verboden) kan bezwaar of beroep ingesteld worden. Een belanghebbende die dat kan doen is degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Dat kan de organisator doen bij weigering van de vergunning, maar omwonenden kunnen ook bezwaar aantekenen als er wel vergunning voor het evenement is verleend. In een bestuursrechtelijke procedure kan geprobeerd worden dat besluit te laten vernietigen. De procedure start meestal met een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen; daarna is beroep mogelijk bij de rechtbank en uiteindelijk kan hoger beroep ingesteld worden bij de Raad van State. Maar soms is er spoed en zal er een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter gevraagd moeten worden.

Kort geding vergunning evenement

Als de organisator in problemen komt door weigering van de vergunning of vertraging in de procedure dan kan bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening gevorderd worden. Er moet dan sprake zijn van spoedeisend belang. Een voorlopige voorziening van de bestuursrechter kan bijvoorbeeld zijn: het verlenen van een voorlopige vergunning of het bestuur te gelasten overleg te plegen met de belanghebbende, of bepalen dat een ingetrokken vergunning nog van kracht is gedurende de procedure. Ook kan de bestuursrechter een termijn opleggen aan het bestuursorgaan waarbinnen deze tot actie moet overgaan. Een advocaat bestuursrecht kan op korte termijn een datum van behandeling vragen voor behandeling van de voorlopige voorziening.

Voorlopige voorziening rechter over vergunning evenement

De voorzieningenrechter kan tevens de rechtmatigheid van het besluit toetsen. Reden voor een voorlopige voorziening kan zijn dat de rechter twijfelt aan de rechtmatigheid van het besluit of het besluit naar zijn voorlopig oordeel onrechtmatig is. De voorzieningenrechter zal ook de betrokken belangen afwegen. Ernstige inbreuk op betrokken belangen kan tevens een reden zijn voor een voorlopige voorziening, indien daartoe geen voldoende motivering in het besluit aanwezig is. De bestuursrechter toetst (de voorbereiding van) het besluit ook aan beginselen van behoorlijk bestuur. De uitspraak van de bestuursrechter over het aangevochten besluit over het evenement is voorlopig, het is een voorlopige voorziening voor zolang de hoofdprocedure nog loopt (bezwaar- of beroepsprocedure). Dat betekent dat in de bezwaarprocedure of de beroepsprocedure waarin nog beslist moet worden, de voorlopige voorziening geen rol speelt.

Het feit dat wel een voorlopige voorziening is opgelegd, betekent dan ook niet dat het bezwaar of beroep zonder meer gegrond is. Vraag vrijblijvend advies aan een bestuursrecht advocaat van Blenheim.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.