Bouwen in afwijking van vergunning

Onder het verbod te bouwen zonder omgevingsvergunning valt ook het verbod te bouwen in afwijking van een omgevingsvergunning. Uit artikel 2.1, eerste lid, en onder a, van de Wabo volgt dat het verboden is te bouwen zonder bouwvergunning (omgevingsvergunning). Stillegging van de bouw (een bouwstop) kan het gevolg zijn. De advocaat bestuursrecht kan adviseren over problemen bij het bouwen afwijking van een omgevingsvergunning. Als gebouwd is in afwijking (of zonder) vergunning kan een koper van onroerend goed som voor een vervelende verrassing koen te staan als het ontbreken van een vergunning na de koop wordt ontdekt.

Controle bouw door inspectie

Het komt vaak voor, dat bij bouwcontroles of inspectie in de bouw een of meerdere afwijkingen van de verleende bouwvergunning worden vastgesteld. Soms worden de geconstateerde afwijkingen van de vergunning afgedaan met een aantekening in het dossier of op de bouwtekening of met het indienen van gewijzigde bouwtekeningen. Maar in andere gevallen kan stillegging van de bouw gelast worden of wordt de indiening van een nieuwe bouwaanvraag (inclusief nieuwe bouwtekeningen) geëist. Bijvoorbeeld als legalisatie van de afwijking van de vergunning mogelijk is.

Stilleggen bouwwerkzaamheden bij bouw in afwijking van vergunning

Een bouwstop wordt opgelegd indien de illegale bouw werkzaamheden betrekking hebben op (rijks)monumenten. Verder kan de inspecteur tot stillegging van de bouw overgaan bij bouwwerkzaamheden, die bewust in afwijking van een goedgekeurd bouwplan worden uitgevoerd. Van bewust afwijken van de vergunning is sprake, indien een bouwplan van aanvrager in een eerder stadium is afgewezen en vervolgens bouwt aanvrager toch conform dat afgewezen bouwplan, en indien volstrekt duidelijk is, dat uitgevoerde bouwwerkzaamheden niet kunnen worden gelegaliseerd, middels het achteraf verlenen van een (nieuwe) bouwvergunning.

Afwijken van de verleende bouwvergunning zonder gevolgen

Bouwwerkzaamheden, die afwijken van de verleende bouwvergunning worden niet stil gelegd indien:

  • afwijkingen van zeer ondergeschikte aard zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van minimale afwijkingen van de afmetingen (minder dan 2%), en
  • de afwijkingen geen betrekking hebben op de (draag)constructie(s) van het bouwwerk, en
  • afwijkingen van de bouwvergunning geen consequenties hebben voor de (draag) constructie aan het bouwwerk, en
  • de afwijkingen geen betrekking hebben op de voorzijde (straatzijde) van het bouwwerk (zichtbaar vanaf de openbare weg), en
  • afwijkingen van de vergunning die anderszins geen consequenties hebben qua welstandsaspecten, en
  • in het kader van de verleende bouwvergunning (waarvan nu wordt afgeweken) niet eerder procedures zijn gevoerd (zienswijze / bedenkingen /bezwaar / beroep) of geen procedure aanhangig is lopende is en;
  • er geen sprake is van een minder goede relatie met de buren van belendende percelen, waarop in afwijking van de bouwvergunning wordt gebouwd. Een en ander zou kunnen blijken uit bij het gemeentebestuur of de politie geregistreerde klachten.
  • In de rapportage dient de inspecteur aan te geven of legalisatie van de afwijkingen van de vergunning al dan niet mogelijk is en welke vervolgacties eventueel worden ondernomen.

Vragen over illegale bouw?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bouwrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bouwrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.