14 maart 2012

Franchisewinkel wint kort geding; franchisecontract ten onrechte ontbonden.

Categorie: Franchiserecht

Franchisecontracten zijn vaak complex. Er kleven veel verplichtingen aan voor de franchisenemer. Advies van een deskundige advocaat kan soelaas bieden. Een voorbeeld hoe het spaak kan lopen. Een franchiseovereenkomst voor de winkel van een kledingmerk werd door de franchisegever niet rechtsgeldig ontbonden. Omzet franchisenemer zou onvoldoende zijn. Advocaat franchisegever vordert in kort geding nakoming van de overeenkomst.

Omzetprognose in franchisecontract

Tussen partijen staat vast dat de voorgestelde omzetprognoses niet zijn behaald. Er waren ook ontoelaatbare gedragingen van de franchisenemer zoals, het bestoken van mensen binnen de organisatie van franchisegever en onaangename en intimiderende wijze toespreken van een zwangere buitendienst medewerksters tijdens een bezoek in één van de winkels. De advocaat van de franchisegever stelt dat sprake is van ontoelaatbare gedragingen van uw cliënt zijn van dusdanig karakter, ernst en gewicht en leggen een zodanige druk op de organisatie van cliënte dat van haar niet langer kan worden gevergd deze overeenkomsten te continueren. De advocaat heeft de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden. De franchisenemer is het daar niet mee eens en start een kort geding om nakoming van de de franchiseovereenkomst te eisen.

Winstverwachting bij franchise

Er bestaat geen algemene regel op grond waarvan een franchisegever de verplichting heeft om de franchisenemer in te lichten omtrent de te verwachten omzet of winstverwachting. Wel is het zo dat de franchisegever die de franchisenemer een rapport verschaft over de te verwachten omzet en winst, onder omstandigheden onrechtmatig handelt indien hij weet dat dit rapport ernstige fouten bevat en hij zijn wederpartij niet op die fouten opmerkzaam maakt.

Ondernemersrisico franchisenemer

De door franchisegever ter zitting aangehaalde uitspraken, waarin kort gezegd is geoordeeld dat het risico voor het niet-behalen van omzetverwachtingen bij de franchisenemer ligt en dat tegenvallende resultaten tot het ondernemingsrisico behoren, zijn ter weerlegging voorshands onvoldoende. Gelet op artikel 6:83 aanhef en onder b BW, in samenhang met artikel 6:61 BW, is geen sprake van verzuim aan de zijde van franchisenemer.

Uitspraak in kort geding over franchise

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de franchiseovereenkomst ten onrechte is ontbonden: “Onder die omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat franchisegever de ontbinding van de franchiseovereenkomsten niet heeft kunnen inroepen. Gevolg daarvan is dat het er thans voor moet worden gehouden dat de overeenkomsten niet rechtsgeldig zijn ontbonden, zodat deze nog onverkort gelden. Het voorgaande brengt met zich dat franchisegever gehouden is tot integrale nakoming van de franchiseovereenkomst”.

Voorzieningenrechter Den Haag over frinchise, 7 maart 2012, LJN: BV8021