4 juli 2012

Advocaat huurrecht bespreekt herbouwplicht voor de verhuurder na brand in het gehuurde

Categorie: Huurrecht

Op grond van artikel 7:206 lid 1 BW is de huurder verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de huurder zijn te vergen. Zo is de verhuurder niet gehouden gebreken te herstellen als gevolg door opzettelijke vernieling door de huurder. De verhuurder hoeft ook niet de gebreken te herstellen die zijn ontstaan als gevolg van handelen of nalaten door de huurder waarvoor deze zelf aansprakelijk is.

Aansprakelijkheid verhuurder voor herstel gebreken

Hoofdregel is dat de verhuurder alleen die gebreken behoeft te verhelpen waarvoor hij aansprakelijk is. Indien als gevolg van die gebreken het huurgenot dat de huurder mocht verwachten geheel onmogelijk wordt, moet het partijen vrij staan om de huurovereenkomst te beëindigen door middel van ontbinding. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden zou ook gedeeltelijk ontbonden kunnen worden, indien het gehuurde gedeeltelijk teniet is gegaan.

Zie bijvoorbeeld Gerechtshof Leeuwarden, 27 maart 2012, LJN BW0024:
“Nu vast staat dat door de brand het gehuurde volledig is verwoest en de gevolgen van de brand alleen kunnen worden verholpen door herbouw van het gehuurde, is naar het oordeel van het hof het verhelpen van de door de brand ontstane gebreken in de zin van artikel 7:206 lid 1 BW onmogelijk. Ook aan het onder b. vermelde vereiste voor toepassing van de ontbindingsbevoegdheid van artikel 7:210 lid 1 BW is dan ook voldaan. Daaraan doet niet af dat de verhuurder mogelijk van plan is om te herbouwen.”

Onderhoud en herstel verhuurder ook na brand?

Samengevat: een gebrek dient op verzoek van de huurder hersteld te worden, tenzij het herstel onmogelijk is, het herstel uitgaven vereist die niet van de verhuurder te vergen zijn, het herstel valt onder de onderhouds- en herstelverplichting van de huurder of de huurder jegens de verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek.
Uit jurisprudentie volgt verder dat indien een gehuurd gebouw geheel door brand verwoest is, er geen sprake meer is van het verhelpen van de door de brand ontstane gebreken. Op grond van artikel 7:210 BW is de verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst te ontbinden. Omdat een situatie afhankelijk is van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval is het zinvol een advocaat huurrecht tijdig om advies te vragen.