13 oktober 2010

Advocaat over huurbescherming bij kantoorruimte

Categorie: Huurcontract, Huurrecht

De wettelijke opzegtermijn bij een huurcontract voor onbepaalde tijd is een maand. In het contract kan daarvan worden afgeweken, maar als er niets over in staat, is de opzegtermijn dus een maand. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan overigens niet tussentijds worden opgezegd.

De huurder kan echter een beroep doen op de wettelijke ontruimingsprocedure (artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek). De huurder moet dan binnen twee maanden na de datum waartegen ontruiming is aangezegd een verzoekschrift indienen bij de rechter. Tot die tijd krijg je van de wet automatisch bescherming tegen ontruiming.

Als het verzoekschrift tijdig is ingediend, hoeft de huurder niet uit het kantoor weg totdat de rechter een beslissing heeft genomen. De rechter kan het verzoek inwilligen voor maximaal een jaar. Daarna kan de huurder nog twee keer zo’n verzoek indienen.

Overigens heeft niet iedere huurder recht op ontruimingsbescherming. Uitgezonderd zijn huurders die zelf hebben opgezegd, huurders die hebben ingestemd met de beëindiging ervan, en huurders die door de rechter zijn veroordeeld omdat ze hun verplichtingen niet zijn nagekomen.

De rechter zal steeds de belangen van de huurder en de verhuurder tegen elkaar afwegen. Als hij van oordeel is dat de belangen van de huurder ernstiger worden geschaad door ontruiming, dan het belang van de verhuurder door voortzetting van het gebruik, dan verlengt de rechter de ontruimingstermijn. Bij deze afweging kunnen alle feiten en omstandigheden aan de orde komen.

Er is erg veel verschillende rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van ontruimingsbescherming. Het is bovendien niet mogelijk om in hoger beroep te gaan als de beslissing van de rechter negatief uitpakt. Het is dus aan te raden om een advocaat met verstand van huurrecht te raadplegen.