13 oktober 2010

Advocaat huurrecht bespreekt opzegging huur winkelruimte wegens renovatie

Categorie: Bestuursrecht

Opzegging huur winkelruimte wegens renovatie

De verhuurder van winkelruimte slechts op bepaalde gronden (en op bepaalde momenten) de huurovereenkomst kan opzeggen. Een voorbeeld daarvan is dat de verhuurder het gehuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik, bijvoorbeeld voor renovatie. Dat kan in verschillende situaties aan de orde zijn.

Opzeggen huur wegens renovatie

Renovatie van het betreffende winkelpand is er een van. Onder renovatie wordt zowel sloop met vervangende nieuwbouw verstaan als gedeeltelijke vernieuwing. De wet kent twee renovatieregelingen, namelijk een voor het geval waarbij de huurovereenkomst in stand kan blijven en een waarbij renovatie niet mogelijk is zonder beëindiging van de huurovereenkomst. Uitgangspunt is dat de verhuurder begint met een redelijk voorstel aan de huurder.

Huurder winkelruimte kan bezwaar maken tegen opzeggingsgrond

Indien een huurder niet vrijwillig vertrekt, dan zal de verhuurder hem kunnen dagvaarden en de rechter vragen om de huurovereenkomst te beëindigen en een datum van ontruiming vast te stellen. De verhuurder dient met een redelijke voorstel te komen indien de huurder tijdelijk uit de bedrijfsruimte moet om renovatie mogelijk te maken. In deze procedure dient de verhuurder aannemelijk te maken dat hij het gehuurde, of een gedeelte daarvan, dringend nodig heeft voor renovatie. Voor een belegger kan dat lastig zijn.

Noodzaak renovatie moet door verhuurder aangetoond worden

Kortom, de procespositie van de verhuurder is in veel gevallen redelijk sterk, mits de grond voor renovatie aannemelijk is gemaakt. Als er eenmaal is ontruimd, vindt er door de rechter geen controle plaats of de renovatie daadwerkelijk in gang is gezet. In de wet is ook geen specifieke bepaling opgenomen waarin de verhuurder verplicht wordt om binnen een bepaalde termijn met de renovatie te beginnen. Huurder van winkelruimte doet er verstandig aan tijdig advies van een advocaat huurrecht te vragen.