21 augustus 2012

Schulden van de verkoper aan de VvE; advocaat vastgoed over aansprakelijkheid koper

Categorie: Vereniging van Eigenaars (VvE)

Na levering van een appartementsrecht, is op grond van artikel 5:122 lid 3 BW de nieuwe appartementseigenaar naast de verkoper hoofdelijk aansprakelijk voor bijdragen aan de VVE die opeisbaar zijn geworden gedurende het lopende jaar of het voorafgaande kalenderjaar (hoewel die schulden normaliter voor rekening komen van verkoper). Dit voorschrift heeft de strekking om de positie van de appartementseigenaren te versterken in het geval één van hen insolvent is.

Voor welke VvE bijdragen is koper appartement aansprakelijk?

Onder het begrip bijdragen vallen naar de letter niet alleen de bijdragen die jaarlijks bij de exploitatierekening van de VVE worden vastgesteld en de voorschotbijdrage die bij de jaarlijkse begroting van de VVE worden bepaald, maar ook de bijzondere bijdragen die verschuldigd kunnen worden aan de VVE en welke zijn opgelegd naar aanleiding van besluiten van de vergadering tot het doen van buiten het onderhoud vallende werkzaamheden, waaronder die tot verbouwing en tot het aanbrengen van nieuwe installaties of tot het wegbreken van bestaande installaties. Het is echter nimmer de bedoeling geweest, dat de aansprakelijkheidsregeling van artikel 5:122 lid 3 BW voor andere dan de jaarlijkse bijdrage zou gelden.

Reglement VvE kan regel bevatten over bijdragen Vereniging van Eigenaars

Overigens kan volgens artikel 5:122 lid 4 BW bij het reglement van de VVE worden bepaald, in hoeverre voor bijdragen alleen de vroegere eigenaar of alleen de verkrijger aansprakelijk zal zijn. In het reglement kan verder ook worden bepaald dat voor bepaalde bijdragen die later opeisbaar worden, de vroegere appartementseigenaar in plaats van verkrijger aansprakelijk zal zijn jegens de Vereniging van Eigenaars. Dit kan tevens bij de akte van splitsing worden geregeld.

Rol notaris verkoop appartement met bij schulden bij VvE

Zijn er op het ogenblik van de overdracht of toedeling nog bijdragen verschuldigd, dan zal de notaris deze ten behoeve van de VvE op de verkoopprijs kunnen inhouden, terwijl daarenboven eventueel in de akte van levering een regeling kan worden getroffen dat de verkrijger deze bijdrage voor zijn rekening neemt. De notaris is verplicht om de desbetreffende VvE een opgave van eventueel openstaande posten te vragen en deze opgave aan de akte te hechten (waarbij ervan wordt uitgegaan dat de notaris dan tevens voor inhouding van eventueel nog openstaande bedragen zal zorg dragen, teneinde de koper te behoeden voor schade). Dit is geregeld in artikel 5:122 lid 5 BW. Vraag onze VvE-advocaat tijdig vrijblijvend om advies bij een dreigende geschil met vereniging van Eigenaars.