25 oktober 2016

Inbeslagname, vernietiging en verbeurdverklaring inbeslaggenomen goederen

Categorie: Beslagrecht

Een advocaat kan bezwaar maken tegen beslaglegging door justitie (strafrechtelijk beslag). Ook tegen verbeurdverklaring kan de advocaat bezwaar maken. Als het openbaar ministerie (OM) ten onrechte beslag heeft gelegd kan schadevergoeding gevorderd worden. Een voorbeeld over te vergaande beslaglegging en politie optreden.

Procedure tegen Staat wegen onrechtmatige huiszoeking en beslag

De benadeelde voert in deze procedure aan dat de Staat onrechtmatig jegens hem gehandeld heeft. Hij vordert schadevergoeding wegens vernietiging van inbeslaggenomen autoradio’s. De Staat (verantwoordelijk voor fouten van justitie en politie) heeft een onrechtmatige daad gepleegd heeft door de in beslag genomen goederen niet aan hem terug te geven en in plaats daarvan op voorhand te vernietigen. De Staat meent dat een bedrag van € 2.500,– een redelijke vergoeding van de geleden materiële schade is. De rechter komt op een schadevergoeding voor de vernietiging van de inbeslaggenomen goederen van € 4.370, en ook de taxatiekosten moeten vergoed worden.

Immateriële schade huiszoeking en aanhouding? .

Strafrechtelijk beslag kan onrechtmatig zijn, zoals in de zaak. Gebruikmaking van strafrechtelijke dwangmiddelen (bijv. strafrechtelijk beslag) kan onrechtmatig zijn als (i) het dwangmiddel is toegepast in strijd met de wettelijke voorschriften of fundamentele rechtsbeginselen en/of (ii) achteraf blijkt dat de verdenking ten onrechte heeft bestaan (HR 13 oktober 2006, NJ 2007/432). de rechtbank acht de keuze voor een huiszoeking niet disproportioneel in deze zaak. Er waren bij de verdachte meerdere goederen afkomstig van diefstal aangetroffen, hetgeen steun biedt aan de redelijke verdenking.

Schadevergoeding wegens onrechtmatig persbericht politie

De rechtbank is van oordeel dat door voornoemde omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, de handelwijze van de politie jegens eiser als onrechtmatig moet worden aangemerkt. De politie heeft bij het opstellen van het persbericht onvoldoende rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van eiser. De Staat der Nederlanden is aansprakelijk voor de immateriële schade die dit onrechtmatige handelen heeft opgeleverd. Dat eiser reputatieschade heeft opgelopen is onder de gegeven omstandigheden voldoende aannemelijk geworden. De rechtbank stelt de hoogte van de schadevergoeding vast op een bedrag van € 1.500,–.

Immateriële schadevergoeding wegens gederfde levensvreugde

Om van geestelijk letsel te kunnen spreken is niet voldoende dat er sprake is van een meer of minder sterk psychisch onbehagen of een zich gekwetst voelen (HR 13 januari 1995, ECLI:HR:1995:ZC1609; HR 23 januari 1998, ECLI:HR:1998:ZC2551). De partij die zich op de aantasting van zijn persoon beroept, zal voldoende concrete gegevens moeten aanvoeren waaruit kan volgen dat in verband met de omstandigheden van het geval een psychische beschadiging is ontstaan waartoe nodig is dat naar objectieve maatstaven het bestaan van geestelijk letsel is of had kunnen worden vastgesteld (HR 9 mei 2003, NJ 2005/168 en HR 19 december 2003, NJ 2004/348). In deze zaak wordt dat niet aangenomen: onvoldoende is aangetoond waaruit het geestelijk letsel en het causaal verband met de onrechtmatige vernietiging van de inbeslaggenomen zaken blijkt.

Uitspraak schadevergoeding wegens vernietiging inbeslaggenomen goederen.