27 november 2012

Vernietiging onredelijke boeteclausule in algemene voorwaarden

Categorie: Algemene voorwaarden, Contractenrecht

Een boetebeding of boeteclausule kan soms heel vervelend zijn. ;Een contractspartij kan zich op het standpunt stellen dat hij de toepasselijkhjeid van de algemene voorwaarden, inclusief boeteclausule, niet heeft aanvaard. Dat kan voortvloeien uit de wettelijke regels over aanbod en aanvaarding, alsmede de totstandkoming van rechtshandelingen in algemene zin. Indien u echter geen bezwaar heeft gemaakt tegen de algemene voorwaarden en uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst levert dit aanvaarding op. Is dit het geval, dan is er nog een aantal andere opties.

Informatieplicht ondernemer met algemene voorwaarden

Een advocaat kan toetsen of de gebruiker van algemene voorwaarden aan haar informatieplicht heeft voldaan. In de wet staat (in beginsel) limitatief omschreven op welke wijze aan die informatieplicht moet worden voldaan. U kunt dit ook bij uw advocaat opvragen. Veelal dienen de algemene voorwaarden ter hand te zijn gesteld, hetgeen overigens ook per e-mail mag.

Beding in algemene voorwaarden kan onredelijk bezwarend zijn

Indien de voorwaarden toepasselijk zijn zou het boetebeding in bijzondere omstandigheden weleens onredelijk bezwarend kunnen zijn. Bij de toetsing van boeteclausules speelt de rechterlijke matigingsbevoegdheid van de wet ook een rol. De Hoge Raad heeft bepaald dat bij de beoordeling van het ‘onredelijk bezwarend’ karakter van een boetebeding, de rechterlijke matigingsbevoegdheid mag worden betrokken. Indien de billijkheid dat eist, kan een boetebeding gematigd worden meegewogen bij de afweging in het kader van de specifieke regelgeving bij algemene voorwaarden. Indien het beding inderdaad onredelijk bezwarend is, kan het beding vernietigd worden en dat heeft terugwerkende kracht.

Vernietiging clausule in algemene voorwaarden en matiging boete door de rechter

Ook kan een beroep op de redelijkheid en billijkheid ertoe leiden dat de boete (al dan niet gedeeltelijk) buiten toepassing moet worden gelaten. Eeen advocaat kan ook buiten de rechter om vernietigin van een boeteclausule inroepen. De rechter kan een boete die verschuldig is door het boetebeding matigen. De bevoegdheid tot matiging volgt uit de redelijkheid en billijkheid. Op basis van de geldende rechtspraak kan een advocaat vaststellen of een boete voor matiging in aanmerking komt.