24 augustus 2022

ESG-due diligence: huidige regelgevingskader en blik op de toekomst

Categorie: Bedrijfsovername

Due diligence-onderzoek speelt sinds jaar en dag een belangrijke rol binnen fusies en overnames. Voordat een koopovereenkomst gesloten wordt, wordt de te (ver)kopen onderneming meestal zorgvuldig geanalyseerd op economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden. Aangezien ‘duurzaamheid’ in de huidige maatschappij ook voor ondernemingen de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden is, is de rol van zogenoemde Economical, Social and Governance due diligence (ESG-due diligence) ook sterk toegenomen. Hiermee wordt onderzocht of een onderneming al dan niet in overeenstemming handelt met duurzaamheidsregelgeving.

Uit het EU Actieplan voor Duurzame Financiering en de Europese Green Deal zijn verschillende regelingen voortgekomen. Deze plannen zijn opgesteld in navolging van het Klimaatakkoord van Parijs. In deze blog zal ik ingaan op de huidige en mogelijk toekomstige Europese duurzaamheidsregelingen voor beursgenoteerde vennootschappen.

Non-Financial Reporting Directive  

De ‘Non-Financial Reporting Directive’ (NFRD) werd vastgesteld in 2014 en geldt vanaf 2018. De NFRD verplicht organisaties van openbaar belang met meer dan 500 medewerkers zogeheten niet-financiële informatie te verstrekken in de jaarrekening of het jaarverslag. Veel beursgenoteerde ondernemingen vallen onder deze reikwijdte. De niet-financiële informatie valt uiteen in drie categorieën:

  • Informatie over het bedrijfsmodel;
  • Informatie over milieu-, sociale- en personeelsaangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping; of
  • Informatie over niet-financiële prestatie-indicatoren (zoals de toekomstbestendigheid van de bedrijfsprestaties).

Om ondernemingen te helpen een beter beeld te vormen van de minimumeisen van de NFRD heeft de Europese Commissie additionele ‘niet-bindende richtsnoeren’ uitgebracht.

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Op 10 maart 2021 is de ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR) in werking getreden. De SFDR strekt zich uit over financiële marktdeelnemers en financiële adviseurs. Hiermee vallen in principe alle vermogensbeheerders onder de reikwijdte van de richtlijn.

De SFDR beoogt een geharmoniseerd kader te implementeren voor informatieverschaffing over aspecten van duurzaamheid van financiële producten met een beleggingscomponent. De SFDR bevat een transparantieverplichting waardoor financiële marktdeelnemers informatie op hun website informatie dienen te publiceren over de wijze waarop duurzaamheidsrisico’s in hun beleggingsprocedures worden geïntegreerd.  Hiermee wordt beoogd beleggers te beschermen zodat zij een weloverwogen beleggingsbeslissing kunnen nemen.

De Taxonomieverordening

Op 22 juni 2020 is de Taxonomieverordening gepubliceerd, waarvan een deel op 1 januari 2022 in werking is getreden. Het overige deel zal vanaf 1 januari 2023 in werking treden. De verordening roept een raamwerk van criteria in het leven voor de beantwoording van de vraag welke economische beleggingen al dan niet ecologisch duurzaam zijn. In de verordening wordt een classificatiesysteem gecreëerd waarmee wordt aangegeven of een belegging ecologisch duurzaam is of niet. Een ecologisch duurzame belegging:

  1. moet een substantiële bijdrage leveren aan tenminste één van de zes milieudoelen uit de verordening;
  2. mag geen ernstige afbreuk doen aan een ander milieudoel; en
  3. wordt verricht met inachtneming van de minimumeisen rondom sociale normen (zoals bijvoorbeeld arbeids- en mensenrechten).

De Taxonomieverordening strekt zich ten eerste uit tot alle door de lidstaten of de EU genomen maatregelen over financiële producten of bedrijfsobligaties die als ecologisch duurzaam beschikbaar worden gesteld. Daarnaast is de verordening van toepassing op financiëlemarktdeelnemers die financiële producten beschikbaar stellen. Voor het overige sluit de reikwijdte van de Taxonomieverordening aan bij die van de NFRD.

Corporate Sustainability Reporting Directive

In april 2021 is het richtlijnvoorstel ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD) aangenomen. De CSRD gaat voor veel ondernemingen vanaf 2024/2025 gelden. Het doel hiervan is om op Europees niveau harmonisatie te bereiken op het gebied van voorschriften voor duurzaamheidsverslaggeving. Inhoudelijk is de CSRD een voorstel tot herziening van de NFRD. Zo is de reikwijdte van de CSRD aanzienlijk omvangrijker dan die van de NFRD en bevat de CSRD daarnaast uitgebreide rapportagevereisten.

De reikwijdte van de CSRD strekt zich uit tot alle ondernemingen met een beursnotering in de EU én alle ondernemingen die voldoen aan twee van de drie groottecriteria uit het jaarrekeningenrecht (d.w.z. meer dan 250 medewerkers, meer dan €40.000.000,- omzet of meer dan €20.000.000,- op de balans).

Wat betreft de rapportagevereisten dienen ondernemingen uit te gaan van zogenaamde ‘dubbele materialiteit’. Hierdoor valt de rapportageverplichting uiteen in twee delen. Niet alleen dienen ondernemingen te rapporteren over de invloed van duurzaamheidsfactoren op de onderneming zelf, maar ook over de invloed van hun ondernemingsactiviteiten op mens en milieu.

SFDR Regulatory Technical Standards

De informatieverplichtingen onder de Taxonomieverordening en de SFDR worden nader uitgewerkt in de Regulatory Technical Standards (SFDR RTS).  Het doel van de SFDR RTS is om tot een single rulebook te komen voor duurzaamheidsverslaggeving door uitleg te geven aan de algemeen geformuleerde verplichtingen uit bovenstaande verordeningen. De SFDR RTS zullen waarschijnlijk vanaf 1 januari 2023 in werking treden.

Blenheim adviseert ondernemers

Ondernemingen hebben anno 2022 te maken met een uitgebreid regelgevingskader voor ESG-due diligence, dat naar verwachting alleen maar zal groeien. Het is daarom van groot belang om tijdens het due diligence-onderzoek te letten op deze regelgeving.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de advocaten van het Corporate Team van Blenheim. Zij zijn zeer ervaren in het adviseren van ondernemers bij fusies en overnames.