19 januari 2015

Hoe gaat beslagleggen in zijn werk?

Categorie: Beslagrecht

In een recent kort geding ging het om opheffen van beslag, meer specifiek om opheffing van conservatoir derdenbeslag. Het ging dus om beslag leggen voor onbetaalde factuur. De rechtbank kan op verzoek van de crediteur schriftelijk verlof verlenen voor beslag . Dat gebeurde in deze zaak. Een voorbeeld. Het geschil ging tussen een steigerverhuurbedrijf en een eenmanszaak op het gebied van metselwerken. De eisende partij had van het steigerverhuurbedrijf steigermateriaal gehuurd. Het steigermateriaal is gestolen, waarbij het steigerverhuurbedrijf aangifte heeft gedaan van diefstal. De huurder van het steigermateriaal heeft een deel van de huur niet betaald en daarnaast zijn de facturen ook niet betaald. Het steigerverhuurbedrijf is overgegaan tot het leggen van beslag. Die vordering bestond uit de vervangingswaarde van het steigermateriaal, de gederfde huurpenningen en de onbetaalde facturen.

Opheffing van beslag in kort geding

De eisende partij vordert opheffing van de gelegde beslagen, maar als tegenvordering in kort geding vordert het steigerverhuurbedrijf de onbetaalde facturen. In een kort geding is het mogelijk om ook een geldvordering te innen, zoals ik daar eerder al over schreef. Als advocaat gespecialiseerd in kort gedingen heb ik veel ervaring met het voeren van procedures over het leggen van beslag.

De rechtbank overweegt dat een beslag moet worden opgeheven, indien summierlijk blijkt dat de grond voor beslag ondeugdelijk is. Het steigerverhuurbedrijf meent dat het metselbedrijf aansprakelijk is voor de schade van de diefstal van de steigers, omdat partijen zouden zijn overeengekomen dat vermist materiaal ook wordt doorberekend. Met andere woorden, het metselbedrijf zou de verantwoordelijkheid dragen voor het gehuurde steigermateriaal.

De rechtbank overweegt (kort gezegd) dat weliswaar is overeengekomen dat bij vermissing overgegaan kan worden tot doorberekening, maar dat diefstal niet hetzelfde is als vermissing. Ook het standpunt van het steigerverhuurbedrijf dat de metselaar zijn zorgplicht heeft geschonden, wordt gepasseerd. De rechter overweegt dat niet kan worden geoordeeld dat de metselaar aansprakelijk is voor de ten gevolge van de diefstal geleden schade. Ook oordeelt de rechter dat het steigerbedrijf onvoldoende heeft gesteld over de onbetaalde facturen/huurpenningen. De rechtbank gaat dan ook over tot opheffing van de gelegde beslagen.

Reden voor opheffing van een beslag

De rechtbank gaat vervolgens over tot toewijzing van de vorderingen en dus moet het steigerverhuurbedrijf de gelegde beslagen opheffen. Er wordt een dwangsom toegekend aan die veroordeling. De metselaar krijgt echter geen schadevergoeding in kort geding, omdat de voorzieningenrechter overweegt dat het mogelijk zo zou kunnen zijn dat in een bodemprocedure de rechter ten aanzien van de openstaande huurpenningen anders oordeelt en dat het steigerverhuurbedrijf een beroep op verrekening kan doen. De tegenvorderingen van het steigerverhuurbedrijf worden afgewezen. In de eerste plaats overweegt de rechtbank dat het hier gaat om een veroordeling tot betaling van een geldsom, waarbij terughoudendheid op haar plaats is. Zoals ook overwogen bij de vordering in conventie, voert de rechtbank aan dat de hoogte van de vordering van het steigerverhuurbedrijf onvoldoende is vast komen te staan.

Vraag het een beslagrecht advocaat

Indien u zelf geconfronteerd bent met een beslaglegging of u wilt beslagleggen bij een debiteur, dan kunt u altijd contact opnemen met Blenheim.

http://hallo.kvk.nl/hallo/juridisch/b/weblog/archive/2013/10/14/advocaat-beslag-leggen.aspx