3 februari 2014

Auteursrecht van grafisch ontwerpers

Categorie: Auteursrecht

Een grafisch vormgever verkrijgt op grond van de Auteurswet het auteursrecht op de ontwerpen die door hem zijn gemaakt, ook als dat ontwerpen zijn van bijvoorbeeld een logo, een huisstijl, briefpapier of de vormgeving van een product betreft.

Dit volgt rechtstreeks uit de Auteurswet.

Auteursrecht op logo, huisstijl, briefpapier, website, product vormgeving

Veel (startende) ondernemers besteden het ontwerp van logo, huisstijl, briefpapier, website of product vormgeving uit aan een professioneel grafisch vormgever. De ondernemer heeft vaak niet in de gaten dat het auteursrecht van dit soort werken niet bij hemzelf komt te liggen, maar bij de ontwerper. Niet zelden leidt dit tot vervelende situaties. In beginsel heeft immers de auteursrechthebbende het exclusieve recht het (door hem gecreëerde) werk te vermenigvuldigen en openbaar te maken. Strikt genomen kan de ontwerper verdere verveelvoudiging en openbaarmaking verhinderen. Bovendien mag het werk niet (licht) worden gewijzigd. Het is natuurlijk duidelijk een dergelijke situatie zeer ongewenst is; de ontwerper zou de hele verdere bedrijfsvoering kunnen frustreren (en voorwaarden kunnen stellen aan het verdere gebruik).

Hoe regel je overdracht van auteursrecht?

Auteursrecht is vatbaar voor overdracht. Overdracht geschiedt bij daartoe bestemde schriftelijke overeenkomst. De oplossing voor het hierboven geschetste probleem is dus dat er goede overeenkomst tussen ontwerper en ondernemer moet zijn. In deze overeenkomst moet haarscherp worden bepaald dat alle door de opdracht tot stand gekomen auteursrechten op de ontwerpen aan de opdrachtgever (de ondernemer) worden overgedragen. Het is mogelijk om dit te koppelen aan de betalingscondities (na betaling wordt het auteursrecht overgedragen) of aan andere voorwaarden zoals het ondertekenen van een opleverprotocol. In ieder geval dient te worden vermeden dat de overdracht van het auteursrecht in de lucht komt te hangen door een onduidelijk overdrachtsmoment. Ook moet worden vermeden dat de overdracht afhankelijk is van een omstandigheid die de ontwerper in de hand heeft en waar de ondernemer zelf geen invloed op kan uitoefenen.

Overeenkomst met een ontwerper

Het verdient aanbeveling een in het auteursrecht gespecialiseerde advocaat in te schakelen om een overeenkomst (of daarbij behorende algemene voorwaarden) van de ontwerper aan een grondig onderzoek te onderwerpen, alvorens er een opdracht wordt verstrekt.
Desnoods dient u er zelf voor te zorgen dat uw ontwerper een door ons opgestelde overeenkomst ondertekent, zodat u er zeker van bent dat u ook ongehinderd gebruik kunt maken van de ontwerpen die u in opdracht heeft laten maken.

Voor meer informatie over auteursrecht, overeenkomst met een ontwerper, logo, et cetera, kan u contact opnemen met onze advocaat auteursrecht