28 juli 2016

Openbare verkoop wegens hypotheekschuld

Categorie: Hypotheek

Een advocaat vastgoed kan uitstel van executie vragen. Het hangt altijd van de omstandigheden van het geval af of uitstel van executie gevorderd kan worden. Op grond van artikel 3:268 BW kan de hypotheekhouder (de bank) op basis van de hypotheekakte tot executoriale verkoop (executieveiling) van het onderpand overgaan om zich daarna op de opbrengst te verhalen. De hypotheekakte geeft dus het recht tot parate executie. Dat recht van executie door de bank wordt actueel de schuldenaar in verzuim is met aflossing van de hypotheek die als waarborg strekt voor de geldlening van de bank.

Onderhandse verkoop in plaats van openbare verkoop

Vaak zie je dat de hypotheekgever eerst in de gelegenheid wordt gesteld het verhypothekeerde onderhands te verkopen, omdat de opbrengst bij vrijwillige verkoop meestal hoger zal zijn. Naast het openbaar verkopen ten overstaan van de notaris, kent lid 2 van artikel 3:268 BW ook de mogelijkheid van onderhandse executoriale verkoop. Daarvoor is toestemming van de voorzieningenrechter van de rechtbank vereist. Een dergelijk verzoek kan door de executerende hypotheekhouder of door de hypotheekgever worden gedaan. De voorzieningenrechter kan dan bepalen dat de verkoop onderhands bij een aan hem ter goedkeuring voorgelegde overeenkomst zal geschieden. Een verzoek heeft alleen zin indien er een koper is gevonden.

Aanzegging executieverkoop wegens hypotheekschuld

De executie dient te worden aangezegd, c.q. te worden ingeleid, door middel van een deurwaardersexploot aan de hypotheekgever en de beslagleggers. Lees daarover ook: executie geldschuld bank. In zo’n aanzegging dient nauwkeurig te worden bepaald welke notaris ten overstaan van wie de verkoop zal plaatsvinden en het bedrag waarvoor de hypotheekhouder verhaal wil zoeken. De notaris is de centrale persoon bij de afrekening. De notaris stelt binnen veertien dagen na zijn aanwijzing (als voornoemd) de plaats van verkoop vast en geeft daarvan aan de belanghebbenden kennis (artikel 546, j° 515 Rv). Publiekelijke bekendmaking is ook vereist, bijvoorbeeld door een aanplakbiljet en in de krant.

Advertentie openbare verkoop aan potentiele kopers

Art. 515 Rv beoogt zeker te stellen dat een zo veel mogelijke bekendheid aan de voorgenomen verkoop wordt gegeven, opdat zo veel mogelijk geïnteresseerden daarvan op de hoogte geraken en een zo hoog mogelijke opbrengst wordt verkregen. Daarbij dient steeds onder ogen te worden gezien via welke website(s) de voorgenomen verkoop onder de aandacht kan worden gebracht van potentiele kopers.

Veilingvoorwaarden executieverkoop

De notaris stelt in overleg met de executant (de hypotheekbank) de veilingvoorwaarden op. Ten minste 8 dagen voor de verkoop zullen deze worden toegezonden aan de beslagleggers, maar ook worden geplaatst op de website en zullen tevens ter inzage worden gelegd (art. 516 Rv). O.g.v. art. 518 Rv kunnen belanghebbenden bezwaren inbrengen tegen de hen belastende veilingvoorwaarden zoals de wijze van verkoop. Dit kan door middel van een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter van de rechten waar de zaken grotendeels zijn gelegen (art. 518 lid 1 Rv). Een geëxecuteerde kan ook zo’n verzoek doen.

Uitstel van executie vragen bij rechter

Er zijn mogelijkheden afstel of uitstel van executie te forceren. Het kan zijn dat de bank onredelijk of onrechtmatig handelt door gebruik te maken van het recht tot verkoop van het onderpand. Dan is sprake van misbruik van bevoegdheid tot executie. Uw advocaat kan een kort geding aanhangig maken tegen de bank om uitstel van executie te vorderen. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of uitstel van executie gevorderd kan worden. Vraag tijdig advies van een vastgoedadvocaat van Blenheim of uitstel van executie mogelijk is.