13 april 2012

Wijzigen bestemming in bestemmingsplan; beroep en planschade.

Categorie: Vastgoedrecht

Het wijzigen van een bestemming in het bestemmingsplan kan voor een omwonende ingrijpende gevolgen hebben. Een weiland kan veranderen een woonwijk. Een bloemenstal in een snackbar. Een showroom een bouwmarkt. De omwonende neemt vaak een advocaat in de arm om zijn belangen te behartigen. De advocaat bestuursrecht kan een zienswijze tegen de wijziging van het bestemmingsplan indienen en beroep aantekenen, alsmede planschade vorderen indien schade ontstaat door de gewijzigde bestemming.

Een belanghebbende die schade lijdt door het realiseren van een nieuwe bestemming in zijn omgeving kan planschade claimen. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan dient tijdig bezwaar aangetekend te worden. Uw advocaat kan een zienswijze en beroep instellen tegen de wijziging van de bestemming.

Bestemmingsplan maakt na wijziging woonwijk in weiland mogelijk

In deze zaak hadden de gronden waarop de nieuwe woonwijk is geprojecteerd, voorheen een agrarische bestemming in het bestemmingsplan. De stichting die de woonwijk wil realiseren moest met de gemeente een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten op basis waarvan de stichting planschadeclaims moet voldoen.

De gedupeerden buren dienden planschade claims in en die werden door het college van de gemeente toegekend in de grootte van Euro 17.000 tot Euro 30.000. Die stichting vond het kennelijk te veel en ging in beroep.

Planschade vordering beoordeelt door rechter

De standaard overweging van de rechter bij planschade luidt als volgt:
“Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), onder meer de uitspraak van 16 november 2011, gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, LJN: BU4594, dient voor de beoordeling van een verzoek om schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de WRO of artikel 6.1 van de Wro te worden bezien of sprake is van een wijziging van het planologische regime waardoor een betrokken in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient een geobjectiveerde vergelijking te worden gemaakt tussen de beweerdelijk schadeveroorzakende planologische maatregel en het voordien geldende regime. Daarbij is voor wat betreft het oude planologische regime niet de feitelijke situatie van belang, maar hetgeen op grond van dat regime maximaal kon worden gerealiseerd, ongeacht de vraag of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Slechts wanneer realisering van de maximale mogelijkheden van het planologische regime met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten, kan daarin aanleiding worden gevonden om te oordelen dat van voormeld uitgangspunt afgeweken moet worden.”

Waardering van planschade door rechter

Er is een geschil over een windvanger en de kosten en nadeel daarvan. De rechtbank wikt en weegt en stelt dan:
“De rechtbank verwerpt ook de opvatting van verweerder dat de planologische mogelijkheid tot het oprichten van een windvanger gewaardeerd moet worden met een vermindering van de toegekende vergoedingen met Euro 5.000. ”
En verder: “de rechtbank aanleiding om de vergoedingen die aan [A] en [B], [C] en [D] bij de primaire besluiten zijn toegekend (Euro 30.000) te verminderen naar elk Euro 20.000. Hierbij neemt de rechtbank tevens in aanmerking dat, anders dan eiseres heeft gesteld, op grond van het voorheen geldende planologische regime van intensieve fruitteelt, een grootschalig kassencomplex, geen sprake kon zijn. ”

Planschade wegen woningbouw vergoed

Het beroep van de Stichting werd hiermee gedeeltelijk gehonoreerd. De door de gemeente toegekende vergoeding Euro 30.000 werd terug geschroefd naar Euro 20.000 aan planschade per belanghebbende.

Uitspraak op rechtspraak.nl LJN: BV9294, Rechtbank Leeuwarden d.d. 28-3-2012