31 maart 2017

Regels voor het aanspraak maken op incassokosten

Categorie: Geldvordering

Procederen kost geld. Deze kosten betaalt u in civiele en bestuursrechtzaken in beginsel zelf. Vaak wordt de vraag gesteld of -indien de zaak wordt gewonnen- het mogelijk is de proceskosten op de wederpartij te verhalen. Helaas is dan het antwoord dat ook in het geval de rechter u in alles gelijk stelt, een algehele proceskostenveroordeling van de wederpartij achterwege kan blijven. In Nederland kennen wij immers geen zogenaamde algehele proceskostenveroordeling, met als uitzondering IE-zaken. De rechter kijkt per geval of de verliezende partij de proceskosten van de winnende partij moet betalen.

De proceskosten zien op de kosten voor de advocaat, het griffierecht, eventueel te benoemen deskundigen en buitengerechtelijke kosten.

Voor deze laatste kostenpost heeft de hoogste rechter1 recentelijk strengere regels gesteld wil men hierop aanspraak kunnen maken.

In de uitspraak komt naar voren dat een consument-schuldenaar eerst een kosteloze aanmaning, een zogeheten 14 dagenbrief, dient te krijgen. De consument-schuldenaar moet in deze 14 dagenbrief een laatste maal de gelegenheid krijgen om de verschuldigde hoofdsom alsnog binnen een termijn van 14 dagen te voldoen.

In de aanmaning geeft u tevens aan dat u na het verstrijken van de 14 dagentermijn aanspraak zult maken op de buitengerechtelijke incassokosten. Noodzakelijk daarbij is tevens dat u het exacte bedrag van de buitengerechtelijke incassokosten correct in de brief opneemt.

De rechter zal er in beginsel vanuit gaan dat de 14 dagenbrief op de tweede dag na verzending is bezorgd, waarbij een zondag, maandag of officiële feestdag niet meetellen als tussenliggende dag of dag van bezorging.

Er mag verder geen verwarrende of misleidende informatie worden gegeven. De brief moet duidelijk zijn. Indien de 14 dagentermijn is vermeld, maar een te vroege dag van aanvang of van einde van die termijn is aangewezen dan kan dit als verwarrend of misleidend worden gezien. Zo wordt de vermelding dat betaald moet worden “binnen 14 dagen na heden” of “binnen 14 dagen na verzending van deze brief” als verwarrend danwel misleidend gezien. Dus het is beter een datum te noemen, die minimaal 15 dagen in de toekomst ligt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u adviseren en bijstaan in het incassoproces van uw vordering. Zoals uit voorgaande blijkt is het belangrijk dat de juiste aandacht wordt gegeven aan een eerste sommatiebrief. Zowel voor het op de goede wijze incasseren van uw vordering als ook voor het vervolg waarin u de buitengerechtelijke incassokosten probeert te verhalen.

1 HR 25 november 2016, JOR 2017, afl 2