22 maart 2013

Ontbinding van een BV; vereffening van een vennootschap

Categorie: Ondernemingsrecht, Vennootschapsrecht

Op het moment dat een vennootschap niet meer rendabel is, of bijvoorbeeld sprake is van een reorganisatie kan men besluiten de vennootschap te ontbinden. In het kader van een voorgenomen bedrijfsbeëindiging dient de vennootschap eerst te zijn ontbonden alvorens er kan worden overgegaan tot liquidatie. Liquidatie is omzetten van alle activa van de boedel in liquide middelen teneinde de opbrengst te verdelen onder de aandeelhouders en rechthebbenden. De liquidatie die na deze ontbinding volgt wordt door één of meer vereffenaars uitgevoerd. De vennootschap zal immers haar rechten geldend moeten maken, haar schulden moeten voldoen en het overschot in verhouding tot ieders recht aan de aandeelhouders en andere rechthebbenden moeten overdragen. De ontbinding van de rechtspersoon betekent dus niet dat de rechtspersoon is opgehouden te bestaan. De ontbonden rechtspersoon blijft bestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen noodzakelijk is.

De vereffening van een BV

Met het begrip ‘vereffening van het vermogen’ wordt de werkelijke liquidatie bedoeld. De BV/NV blijft voortbestaan tot de liquidatie is afgewikkeld. Wel moet dan de volgende formaliteit in acht worden genomen: bij de statutaire naam van de rechtspersoon moet in alle uitgaande stukken, zoals brieven en facturen, worden vermeld dat de BV/NV in liquidatie is. Achter de naam van de vennootschap moet met betrekking tot correspondentie daarom de woorden ‘in liquidatie’ of de letters ‘i.l.’ worden toegevoegd. Tijdens de periode van vereffening blijft de vennootschap met haar organen voortbestaan, voor zover dat tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Taak van de vereffenaar van een BV

Een vereffenaar heeft, tenzij de statuten anders bepalen, dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. De vereffenaar moet zijn werkzaamheden richten op vereffening, waaronder alle handelingen die kunnen leiden tot een vermeerdering van het liquidatiesaldo van een ontbonden NV of BV. Vereffenaars hebben evenals bestuurders een zekere autonomie bij het verrichten van hun werkzaamheden.
Als na voldoening van de schulden van de ontbonden rechtspersoon vermogen is overgebleven dan zal het overschot door de vereffenaars aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, tenzij de statuten anders bepalen. De vereffenaars stellen daartoe een “rekening en verantwoording van de vereffening” op, waaruit de omvang en samenstelling van het overschot blijkt. Indien er twee of meer gerechtigden tot het vermogen van de vennootschap zijn, stelt de vereffenaar tevens een plan van verdeling op dat de grondslagen van de verdeling bevat. De rekening en verantwoording en eventueel het plan van verdeling dienen te worden neergelegd bij het handelsregister waar de vennootschap staat ingeschreven. Deze stukken dienen twee maanden bij het handelsregister ter inzage te liggen. De vereffenaar maakt bekend, door middel van een kennisgeving in een landelijk verspreid dagblad, alsmede in de Staatscourant, waar en tot wanneer de rekening en verantwoording en eventueel het plan van verdeling ter inzage liggen. Deze publicatie heeft als doel om (onbekende) crediteuren en belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om in verzet te gaan tegen de verdeling. Indien geen gebruik is gemaakt van een dergelijke verzetsprocedure, kan het overschot na het verkrijgen van de akte van non-verzet worden uitgekeerd. De vennootschap houdt in dit geval na het uitkeren van het overschot aan de rechthebbenden op te bestaan.
De andere kant van het spectrum is dat gedurende de vereffening naar voren komt dat er minder vermogen is dan aanvankelijk gedacht. Als de schulden de baten waarschijnlijk zullen overtreffen, zal de vereffenaar aangifte tot faillietverklaring moeten doen. Op dat moment gelden de regels van het faillissement. Deze plicht vervalt als alle schuldeisers uitdrukkelijk instemmen met het feit dat de vereffening zonder faillissement verder gaat.
Vereffening vereist de nodige expertise en een dergelijke procedure is doorgaans omvangrijker dan aanvankelijk gedacht.
Uiteraard kan Blenheim u hierin van advies voorzien.