7 december 2016

Verhoging of verlaging huurprijs winkelruimte

Categorie: Huurprijsherziening

In mei 2016 schreef het Centraal Planbureau: “Ondanks een sterke daling van de winkelhuren in de grote recessie, is er sprake van toegenomen en deels blijvende winkelleegstand. De huren van nieuw gesloten contracten zijn na 2008 met ruim 20% gedaald in reactie op de afname van de consumptie van goederen en van de omzet van winkels.” In deze blog ga ik in op de mogelijkheid de huurprijs te wijzigen na aanvang van de huurovereenkomst.

Partijen mogen bij aanvang van de huurovereenkomst met betrekking tot winkelruimte (7:290 BW) samen de hoogte van de aanvangshuurprijs bepalen. Wanneer de huurder of verhuurder het later niet meer eens is met deze huurprijs – de huurder is van mening dat hij een te hoge huurprijs betaalt of de verhuurder vindt juist dat hij te weinig krijgt – kan hij bij de rechter wijziging van de huurprijs vorderen (7:303 BW).

Vordering huurprijswijziging

Een vordering tot wijziging van de huurprijs kan niet te allen tijde worden ingesteld. De huurprijs kan pas worden gewijzigd na afloop van de duur van de huurovereenkomst of wanneer vijf jaar is verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd. De vordering dient bij de rechter te worden ingesteld.

Vereisten voor verhoging of verlaging huurprijs

Op grond van de wet moet bij de vordering tot wijziging van de huurprijs een huurprijsadvies worden overgelegd. Dit is een advies opgemaakt door een door partijen gezamenlijk benoemde deskundige. Vaak is dit een makelaar, taxateur of de Bedrijfshuuradviescommissie.

Bij de vaststelling van de nieuwe huurprijs houdt de rechter onder meer rekening met de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare winkelruimten. Daarbij maakt het niet uit of in het pand eenzelfde soort winkel wordt geëxploiteerd. Het gaat er om of het andere pand bouwkundig vergelijkbaar is met het gehuurde. Daarnaast wordt door de rechter gekeken naar de gemiddelde huurprijzen ter plaatse en de gemiddelde huurprijzen zoals die gedurende de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering gold.

Ingangsdatum nieuwe huurprijs

Als de rechter een nieuwe huurprijs vaststelt, dan geldt de nieuwe huurprijs vanaf de dag waarop bovengenoemde vordering is ingesteld, tenzij de rechter op vordering van een van de partijen wegens bijzondere omstandigheden een andere ingangsdatum vaststelt.

Ik assisteer u graag bij het instellen van een vordering tot huurprijswijziging.