17 oktober 2012

Advocaat waarschuwt eigenaars voor dwangbevel VvE en hoofdelijke aansprakelijkheid

Categorie: Vereniging van Eigenaars (VvE)

De gemeente kan een Vereniging Van Eigenaars (VVE) aanschrijven om voorzieningen te treffen aan bijvoorbeeld gemeenschappelijke gedeelten in een pand. De gemeente kan de VVE bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen of een andere sanctie. Voldoet de VVE niet aan de opgelegde last van de gemeente dan laat de gemeente een aannemer het werk uitvoeren op kosten van de VVE. Deze aanschrijving aan de VVE moet op grond van artikel 5:126 lid 2 BW gezien worden als een aanschrijving van de gemeente tegen de gezamenlijke eigenaars die lid zijn van de VVE.

Hoofdelijk aansprakelijkheid appartementsiegenaren en VvE dreigt bij dwangbevel

In een uitspraak van 4 mei 2012 heeft de Hoge Raad dit bepaald (LJN BW4812 (Gemeente ’s-Gravenhage). In deze zaak gaven de VVE en ook de eigenaars die lid waren van de VVE geen gehoor aan de aanschrijving gericht aan de VVE. De gemeente liet vervolgens een dwangbevel betekenen. Ook de eigenaard werd in dit dwangbevel kosten aangezegd door de gemeente. Eén van de eigenaars ging in verzet. De rechtbank gaf de eigenaar gelijk. Het Gerechtshof en de Hoge Raad echter niet. De Hoge Raad heeft nu duidelijk bepaald dat aanschrijving aan de VVE voor het treffen van voorzieningen aan gemeenschappelijke gedeelten ook een aanschrijving is gericht aan de eigenaars die lid zijn van die VVE. Dat betekent dat de kosten van een dwangbevel ook bij een individuele eigenaar gevorderd kunnen worden.

Appartementseigenaar en financiën VvE

De kosten van de aannemer die de gemeente het werk heeft laten doen, kunnen op deze manier bij de individuele eigenaars verhaald worden, als de VvE niet betaald. Daarmee staat nu vast dat de gemeente de kosten van bestuursdwang (de kosten van de aannemer die de gemeente opdracht heeft gegeven werkzaamheden te verrichten) bij dwangbevel in te vorderen van appartementseigenaren. Deze regeling past ook in de regeling van verhaal van kosten door de gemeente in het Algemene Wet Bestuursrecht, zoals nu opgenomen in artikel 5:25, 5:10 en 5:2 AWB.

Indien een appartementseigenaar of de VVE het niet eens is met een aanschrijving c.q. last onder dwangsom, dan kan bezwaar of beroep aangetekend worden bij de bestuursrechter. Stel vrijblijvend je vraag aan onze VvE-advocaat.